Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------
Số: 25/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Quảng Bình, ngày 22 tháng 07 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
-----------------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế Quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế Quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 546/TTr-SCT ngày 26/6/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT&TH QB;
- Báo Quảng Bình;
- Trung tâm tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang
 
 
 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Chương I
 
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và các tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
b) Các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với CCN không quy định trong Quy chế này, thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và hoạt động của CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Điều 2Nguyên tắc phối hợp
1. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị, tổ chức có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với CCN; đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các CCN.
2. Việc phối hợp quản lý nhà nước thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các sở, ngành và UBND cấp huyện. Trong quá trình phối hợp không được chồng chéo nhiệm vụ, không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền và không cản trở công việc của mỗi cơ quan.
3. Các cơ quan quản lý chuyên ngành khi thực hiện công tác phối hợp phải cử người có trách nhiệm, thực hiện theo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về nội dung phối hợp; trường hợp được đề nghị nhưng không có ý kiến thì được
xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung được đề nghị phối hợp.
1. Quá trình thực hiện các nội dung phối hợp do một cơ quan chủ trì và một hoặc nhiều cơ quan khác tham gia phối hợp giải quyết công việc. Căn cứ vào tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng các phương thức phối hợp sau:
a) Tổ chức làm việc tập trung thông qua các cuộc họp trực tiếp để các bên tham gia thảo luận, thống nhất và ghi nhận kết quả làm việc bằng biên bản hoặc thông báo kết luận làm việc;
b) Cơ quan chủ trì gửi hồ sơ, tài liệu liên quan để cơ quan phối hợp nghiên cứu có ý kiến về công việc cần phối hợp. Cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
c) Thành lập đoàn kiểm tra, rà soát liên ngành gồm thành viên của các cơ quan liên quan để triển khai nội dung công việc theo kế hoạch được duyệt;
d) Cơ quan phối hợp cung cấp thông tin chuyên ngành về CCN đến cơ quan chủ trì để theo dõi;
e) Cơ quan chủ trì có thể phối hợp các hình thức giải quyết trên để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.
2. Căn cứ vào kế hoạch, chương trình hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với CCN do các cơ quan quản lý chuyên ngành lập hoặc được giao hàng năm, cơ quan quản lý chuyên ngành thông báo nội dung để Sở Công Thương tổng hợp làm cơ sở bố trí phối hợp thực hiện quản lý CCN trong năm. Đối với các chương trình công tác đột xuất, các cơ quan chuyên ngành thông báo với Sở Công Thương, UBND cấp huyện để phối hợp thực hiện.
3. Các quyết định, văn bản, hướng dẫn, xử lý, kết luận, kiến nghị liên quan đến quản lý và hoạt động của CCN thì cơ quan chủ trì gửi Sở Công Thương 01 (một) bản để tổng hợp phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Điều 4Nội dung phối hợp
1. Quản lý đầu tư;
2. Quản lý quy hoạch và xây dựng;
3. Quản lý tài nguyên và môi trường;
4. Quản lý khoa học và công nghệ;
5. Quản lý lao động;
6. Thực hiện các chế độ bảo hiểm đối với người lao động trong CCN;
7. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy;
8. Quản lý thuế;
9. Quản lý hạ tầng kỹ thuật.
Chương II
 
1. Là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các CCN trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng đề án Quy hoạch, bổ sung Quy hoạch phát triển CCN trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Công Thương; thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng CCN trình UBND tỉnh; tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp để triển khai đề án mở rộng, bổ sung Quy hoạch phát triển CCN sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt.
2. Thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động CCN trên địa bàn.
3. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến phát triển CCN.
4. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm Phát triển CCN cấp huyện trình UBND tỉnh quyết định.
5. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, các dự án đầu tư xây dựng công trình trong CCN tùy theo tính chất công trình và thẩm quyền phân cấp.
6. Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình hoạt động của các CCN trên địa bàn; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong CCN theo thẩm quyền.
7. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình hình thành, hoạt động và phát triển CCN.
1. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN dựa trên ý kiến đề xuất của Sở Công Thương và UBND cấp huyện, đảm bảo phù hợp với việc cân đối ngân sách và nhu cầu thực tế.
2. Chủ trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các CCN thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Luật Xây dựng.
3. Cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền trong CCN; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong CCN theo phân cấp, đồng thời quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài trong CCN.
4. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào CCN.
1. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí xây dựng quy hoạch phát triển CCN.
2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN.
3. Tham gia thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm phát triển CCN cấp huyện.
4. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thành lập, xây dựng và mở rộng CCN.
5. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xác định và trình UBND tỉnh quyết định giá thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất trong các CCN.
1. Tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CCN; hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN.
2. Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và UBND cấp huyện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong CCN thuộc thẩm quyền.
3. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN, các dự án đầu tư xây dựng công trình trong CCN tùy theo tính chất công trình và thẩm quyền phân cấp.
4. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục về xây dựng; thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình theo quy định.
5. Chủ trì thẩm tra dự toán chi phí khảo sát đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các CCN thuộc quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xem xét trình UBND tỉnh giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho các doanh nghiệp trong CCN.
2. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác định hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho đơn vị đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong CCN.
4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện có liên quan để lập kế hoạch, thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các CCN.
5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường giữa các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài hàng rào CCN.
1. Tham mưu giúp UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cấp phép đấu nối hạ tầng giao thông CCN với đường quốc lộ.
2. Chấp thuận vị trí đấu nối hạ tầng giao thông của CCN, sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với đường tỉnh lộ.
3. Cấp phép thi công đấu nối hạ tầng giao thông CCN, cấp phép thi công các công trình thiết yếu trong hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.
4. Tham gia ý kiến về quy hoạch giao thông trong các CCN, tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình trong CCN tùy theo tính chất công trình và thẩm quyền phân cấp.
Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm phát triển CCN cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
1. Chủ trì thẩm định, giám định công nghệ; tư vấn đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ đối với dự án đầu tư trong CCN; hướng dẫn thực hiện các hoạt động: ghi nhãn hàng hóa, quyền sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ và hạt nhân, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, phương tiện đo và các hoạt động đảm bảo tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh; đăng ký chuyển giao công nghệ; sở hữu trí tuệ; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế theo yêu cầu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong CCN.
2. Phối hợp các ngành liên quan theo dõi và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước về khoa học và công nghệ; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ; xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu theo thẩm quyền.
1. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành cho người sử dụng lao động và người lao động trong CCN để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, bảo đảm quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa các tranh chấp lao động có thể xảy ra.
2. Theo dõi tình hình cung cầu và sự biến động cung cầu lao động trong các CCN làm cơ sở để quy hoạch, định hướng công tác đào tạo nghề, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường lao động; tổ chức đào tạo nghề, cung ứng lao động cho các CCN.
3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lao động.
4. Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương giải quyết các vụ tranh chấp lao động, đình công trong các CCN theo đúng quy định pháp luật và Quy chế Phối hợp giải quyết các vụ tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh.
1. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm môi trường công nghiệp; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại CCN; huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở hoạt động trong CCN.
2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động của các CCN; phối hợp nắm tình hình, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đấu tranh chống tội phạm lợi dụng chủ trương, chính sách để tiến hành hoạt động vi phạm pháp luật, hướng dẫn, kiểm, tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các CCN.
3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy các công trình xây dựng trong CCN theo Luật Phòng cháy và Chữa cháy; nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy các công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng; định kỳ và đột xuất kiểm tra kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với từng doanh nghiệp và toàn CCN.
4. Nắm tình hình, điều tra, phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong các CCN.
5. Phối hợp xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự trong CCN; tuyên truyền các văn bản pháp luật về an ninh trật tự, nhập cảnh, cư trú, đi lại, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam đến các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trong các CCN.
6. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các CCN.
7. Kịp thời bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự nơi xảy ra đình công, bãi công; nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các đối tượng lợi dụng đình công, bãi công để hoạt động vi phạm pháp luật.
1. Tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các CCN.
2. Phối hợp với Trung tâm phát triển CCN cấp huyện, đơn vị kinh doanh hạ tầng hướng dẫn, tuyên truyền, giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế đối với các doanh nghiệp trong CCN và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp thuế.
3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế ở các doanh nghiệp trong CCN theo quy định pháp luật.
1. Tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.
2. Tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đúng, đủ, kịp thời; thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho từng người lao động.
3. Phối hợp với các ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
4. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.
5. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động và người sử dụng lao động.
1. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn cơ sở và hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và các pháp luật khác có liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.
2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động, tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người lao động, các vụ việc đình công bất hợp pháp theo quy định của pháp luật.
3. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với giám đốc doanh nghiệp chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm cho người lao động.
4. Kiến nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý
những vi phạm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.
1. Chỉ đạo Phòng Kinh tế thị xã, thành phố, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện thực hiện chức năng cơ quan đầu mối giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về CCN.
2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp xã, hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư...; thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng đất, môi trường, xây dựng và các hoạt động khác trong CCN theo thẩm quyền.
3. Đề xuất với HĐND cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN từ nguồn ngân sách cấp huyện.
4. Hướng dẫn lập, thẩm định và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp, thu hồi, đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng và các loại giấy phép khác thuộc thẩm quyền.
5. Lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn gửi Sở Công Thương thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.
6. Chỉ đạo đơn vị quản lý CCN lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các CCN trên địa bàn sau khi được phê duyệt.
7. Lập hồ sơ thành lập Trung tâm phát triển CCN gửi Sở Công Thương thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.
8. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp xã đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết tranh chấp lao động trong CCN.
9 Xây dựng và quản lý thông tin về CCN; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các CCN trên địa bàn gửi về Sở Công Thương.
1. Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng CCN gửi Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định; trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN gửi các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, phê duyệt.
2. Làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CCN được phê duyệt; giao mốc công trình, các điểm đấu nối công trình kỹ thuật hạ tầng cho doanh nghiệp thuê đất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong CCN.
3. Tổ chức quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công cộng, tiện ích cho các doanh nghiệp trong CCN để đảm bảo sự hoạt động của doanh nghiệp; được phép thu, quản lý, sử dụng các loại phí dịch vụ công cộng tiện ích và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường và duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng.
Chương III
 
Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế, các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
 
 
 

thuộc tính Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành:22/07/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Chính sách

tải Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi