Quyết định 2319/QĐ-UBND Bắc Kạn 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; thương mại quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2319/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN ĐP, HỒ CHỨA THỦY ĐIN; THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BC KẠN

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3248A/QĐ-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “thủ tục hành chínhtại địa chỉ: dichvucong.backan.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC KẠN

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ BCCI

 

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

 

I

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HCHỨA THỦY ĐIỆN

 

1

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

- Đối với các hoạt động: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hoạt động xả nước thải vào công trình thủy điện: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hoạt động trồng cây lâu năm: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, tr xe mô tô, xe gn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong. backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa ch: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn - Tổ 7 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Không

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

Sở Công Thương

Mức độ 4

x

 

2

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đp, hchứa thủy điện trên đa bàn thuc thẩm quyền cp phép ca UBND cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa ch: https://dichvucong. backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa ch: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bc Kạn - T 7 phường Đức Xuân, thành phố Bc Kạn, tỉnh Bc Kạn.

Không

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

Sở Công Thương

Mức độ 4

x

 

3

Cp gia hạn, điu chnh giy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hchứa thy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép ca UBND cấp tnh (trừ đập, hchứa thủy điện quy định tại đim a khon 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

- Đi với hoạt động: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vt tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sn, vật liệu y dựng, khai thác mức dưi đất; X nước thải vào công trình thy điện, trừ xnước thi với quy mô nhỏ và không cha chất độc hại, chất phóng xạ; Xây dựng công trình ngầm: Trọng thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.

- Đối vi hoạt động: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

 

4

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa ch: https://dichvucong. backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa ch: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bc Kạn - T 7 phường Đức Xuân, thành phố Bc Kạn, tỉnh Bc Kạn.

Không

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018;

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019.

Sở Công Thương

Mức độ 4

x

 

5

Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

6

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ

 

7

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

8

Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

II

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa ch: https://dichvucong. backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa ch: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bc Kạn - T 7 phường Đức Xuân, thành phố Bc Kạn, tỉnh Bc Kạn.

Không

- Luật Thương mại ngày 14/06/2005;

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư ngày 22/11/2016;

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/06/2017;

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.

Sở Công Thương

Mức độ 4

x

 

2

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

3

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

 

4

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

5

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

6

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 

7

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 

8

Cấp giy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa ch: https://dichvucong. backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa ch: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bc Kạn - T 7 phường Đức Xuân, thành phố Bc Kạn, tỉnh Bc Kạn.

Không

- Luật Thương mại ngày 14/06/2005;

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư ngày 22/11/2016;

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/06/2017;

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.

Sở Công Thương

Mức độ 4

x

 

9

Cấp Giy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điu 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

10

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

 

11

Cấp Giy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

12

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

 

13

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

14

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhn đủ hồ sơ hợp lệ

 

15

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán l

 

16

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lkhác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP HUYỆN

 

I

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HCHỨA THỦY ĐIỆN

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong. backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố.

Không

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018;

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019.

UBND cấp huyện

Mức độ 4

x

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

 

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ

 

I

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐP, H CHA THỦY ĐIỆN

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa ch: https://dichvucong. backan.gov.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn.

Không

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018;

- Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019.

UBND cấp xã

Mức độ 4

x

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

 

 

 

thuộc tính Quyết định 2319/QĐ-UBND

Quyết định 2319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2319/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đăng Bình
Ngày ban hành:01/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi