Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

________

Số: 22/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 279/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2021 về ban hành Quyết định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:
1. Sửa đổi điểm đ, khoản 1, Điều 3 như sau:
“đ) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Công Thương không kiêm nhiệm Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quyết định này).’’
2. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 như sau:
“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
a) Văn phòng Sở;
b) Thanh tra Sở;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;
d) Phòng Quản lý Năng lượng;
d) Phòng Quản lý Công nghiệp và Kỹ thuật;
đ) Phòng Quản lý Thương mại và Hợp tác quốc tế.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: Trung tâm Phát triển Công thương”.
4. Bãi bỏ cụm từ “quản lý thị trường” tại khoản 1, Điều 1; bãi bỏ điểm d, khoản 6, Điều 2; khoản 3, Điều 3; Bãi bỏ cụm từ “quản lý an toàn thực phẩm” tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm
1. Ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; sắp xếp công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chỉ đạo Giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2021. Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc hết hiệu lực thi hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

Văn phòng CP (b/c);

Bộ Công thương, Bộ Nội vụ (b/c);

Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp) (b/c);

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);

Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);

- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh (b/c);

CT các PCT UBND tỉnh;

- Website Chính phủ;

Như Điều 3 (t/h);

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

Đài PT-TH, Báo VP; cổng TTGTĐT tỉnh;

Các PCVP, CV NCTH VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi một số điều Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 24/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Cơ cấu tổ chức , Thương mại-Quảng cáo
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác