Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Sóc Trăng phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------
Số: 19/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Sóc Trăng, ngày 06 tháng 4 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG.
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/08/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/05/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/08/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng, VPCP;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: TH, XD, HC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp
 
 
QUY ĐỊNH
PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước tại khu vực đô thị và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
b) Các nội dung khác liên quan đến hoạt động thoát nước tại khu vực đô thị và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa được nêu tại quy định này thực hiện theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/8/2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng.
2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành
1. Sở Xây dựng
a) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về công tác lập quy hoạch, đầu tư phát triển, quản lý vận hành hệ thống thoát nước; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổ chức thẩm định phương án phí thoát nước cho từng đô thị trên địa bàn toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dự toán hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị đối với công trình thoát nước thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
d) Kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp theo quy định hiện hành.
e) Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị hàng năm.
f) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Tài chính
a) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển hệ thống thoát nước.
b) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thẩm định phương án thu phí thoát nước trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, sử dụng, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với phí thoát nước trên phạm vi toàn tỉnh.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, tổng hợp kế hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cân đối nhu cầu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo các chương trình, kế hoạch phát triển thoát nước đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
c) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đầu tư cho các công trình thoát nước trên địa bàn toàn tỉnh.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh.
b) Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước tại các điểm xả của hệ thống thoát nước.
c) Quản lý việc sử dụng đất xây dựng công trình hạ tầng thoát nước đô thị, khu công nghiệp.
d) Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn nước thải xả ra nguồn tiếp nhận.
Điều 3. Trách nhiệm Ban quản lý các khu công nghiệp
1. Tổ chức lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước trong các khu công nghiệp do mình quản lý.
2. Kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch của nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng; phối hợp với thanh tra xây dựng, môi trường xử lý các vi phạm liên quan đến công trình thoát nước, môi trường trong các khu công nghiệp do mình quản lý.
3. Khảo sát, lập kế hoạch xây mới, duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống thoát nước trong các khu công nghiệp.
4. Định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình quản lý hệ thống thoát nước trong các khu công nghiệp về Sở Xây dựng theo quy định.
5. Tùy theo tình hình thực tế, Ban quản lý các khu công nghiệp ban hành Quy chế về hoạt động thoát nước trong các khu công nghiệp do mình quản lý.
Điều 4. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là chủ sở hữu công trình thoát nước trên địa bàn mình quản lý.
2. Lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo hình thức chỉ định thầu hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn.
3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước đô thị và cụm công nghiệp trên địa bàn mình quản lý; tổ chức thực hiện các dịch vụ thoát nước phù hợp với sự phát triển của cộng đồng.
4. Đối với các công trình thoát nước của thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt giá dự toán hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị và cụm công nghiệp.
5. Phối hợp với cơ quan thanh tra chuyên ngành trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến công trình thoát nước đô thị, cụm công nghiệp và môi trường trong hoạt động thoát nước trên địa bàn mình quản lý.
6. Cung cấp các thông tin về cao độ nền đô thị và cụm công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn mình quản lý.
7. Báo cáo nội dung công tác quản lý hoạt động thoát nước đô thị và cụm công nghiệp trên địa bàn theo định kỳ hoặc đột xuất về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.
8. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quy chế về hoạt động thoát nước đô thị và cụm công nghiệp trên địa bàn mình quản lý.
Điều 5. Trách nhiệm đơn vị thoát nước
1. Thực hiện theo hợp đồng quản lý, vận hành được ký kết với chủ sở hữu công trình thoát nước.
2. Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị thoát nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 và Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện quy định này.
2. Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.
 

thuộc tính Quyết định 19/2012/QĐ-UBND

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành:06/04/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp

tải Quyết định 19/2012/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi