Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quy chế quản lý cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bãi bỏ một số khoản, điểm tại Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------
Số: 16/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN, ĐIỂM TẠI ĐIỀU 3 QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 08 tháng 5 năm 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số Khoản, Điểm tại Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn như sau:
1. Sửa đổi một số Khoản, Điểm:
a) Sửa đổi Điểm b Khoản 2 như sau:
“b) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư tại cụm công nghiệp theo Luật Đầu tư và các văn bản liên quan”.
b) Sửa đổi Khoản 8 như sau:
“8. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định về cơ sở khoa học, thẩm định về công nghệ đối với các dự án đầu tư phải đăng ký đầu tư; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư vào cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ.”
c) Sửa đổi Điểm c Khoản 9 như sau:
“c) Quản lý và hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trong cụm công nghiệp thực hiện các quy định pháp luật lao động theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động theo thẩm quyền”.
2. Bãi bỏ các Điểm sau:
a) Điểm c Khoản 3.
b) Điểm b Khoản 9.
c) Điểm a Khoản 10.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh,
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Các PCVP, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VAT).
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 
 
 
 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực