Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Phú Thọ phối hợp quản lý các KCN tại tỉnh Phú Thọ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú ThọSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Minh Châu
Ngày ban hành:21/04/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------
Số: 13/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Phú Thọ, ngày 21 tháng 04 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đu tư ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, s 114/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015;
Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- NCTH;
- Lưu VT, KKTH1 ( b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu
 
PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)
 
 
Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ (dưới đây viết tắt là Ban Quản lý) với các sở, ban, ngành ở tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh (dưới đây viết tắt là các sở, ngành) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (dưới đây viết tắt là UBND cấp huyện) trong công tác quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý (dưới đây viết tắt là KCN) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Quy chế này áp dụng đối với Ban Quản lý, các sở, ngành và UBND cấp huyện có KCN; các chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN.
Những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành và UBND cấp huyện mà trong thực hiện không cần sự phối hợp của Ban quản lý thì không quy định tại Quy chế này.
1. Ban quản lý là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN; đồng thời là cơ quan đầu mối liên hệ và chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có KCN làm việc theo cơ chế “một cửa liên thông” với các cơ quan liên quan.
2. Việc phối hợp quản lý nhà nước các KCN theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhằm đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo và nâng cao trách nhiệm tham gia quản lý của các cơ quan; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN.
3. Khi được cơ quan chủ trì lấy ý kiến bằng văn bản thì cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định tại bộ thủ tục hành chính. Nếu quá thời hạn mà cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Pháp luật những vấn đề được lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục liên quan tại Ban quản lý, các sở, ngành và UBND cấp huyện có KCN để nhà đầu tư và doanh nghiệp biết thực hiện.
5. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp trong KCN phải thông báo với Ban quản lý biết và phối hợp thực hiện.
 
 
Ban quản lý thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN theo quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư vào các KCN và tổ chức quảng bá, giới thiệu xúc tiến thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.
b) Phối hợp với các Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan đề xuất các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào KCN với điều kiện thực tế của tỉnh và quy định hiện hành.
c) Thẩm tra dự án đầu tư:
- Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN:
Gửi văn bản kèm hồ sơ dự án xin ý kiến thẩm tra của các sở, ngành, UBND cấp huyện có chức năng phối hợp; xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, Ngành liên quan tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN:
Nghiên cứu nội dung dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch KCN và định hướng thu hút đầu tư của UBND tỉnh từng thời kỳ, gửi văn bản kèm hồ sơ dự án xin ý kiến thẩm tra của các sở, ngành (Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Khoa học công nghệ, Công an tỉnh...); tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư.
d) Trên cơ sở ý kiến chấp thuận, phê duyệt của UBND tỉnh (đối với các dự án đầu tư mới, thuê đất bổ sung để đầu tư mở rộng, chuyển nhượng dự án); chủ trì cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong KCN theo quy định của pháp luật, thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án và sao gửi các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện.
đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý đầu tư, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư; thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện đề xuất chủ trương gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh cho phép quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng KCN phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện lập quy hoạch xây dựng KCN (đối với KCN chưa xác định chủ đầu tư), gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN, quy hoạch điều chỉnh cục bộ KCN, khu nhà ở công nhân, khu dịch vụ và tiện ích phục vụ KCN theo chỉ đạo, phân công của UBND tỉnh; tổ chức công bố quy hoạch xây dựng KCN theo quy định.
c) Chủ trì, tổ chức, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tổ chức lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các KCN trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.
d) Chủ trì, tổ chức, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thực hiện quản lý quy hoạch đối với các dự án đầu tư tại các KCN theo quy hoạch được phê duyệt.
đ) Phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Phú Thọ xây dựng quy hoạch hệ thống lưới điện, cấp công suất điện trong KCN đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp trong KCN.
e) Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đề nghị bổ sung các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN trình UBND tỉnh chấp thuận.
a) Chủ trì, phối hợp với các sở ngành xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh theo từng thời kỳ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh.
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN.
c) Tiếp nhận hồ sơ thiết kế cơ sở dự án, thiết kế kỹ thuật thi công của các doanh nghiệp; phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình trong các KCN theo quy định; cấp phép xây dựng (đối với các Hồ sơ hồ sơ thiết kế cơ sở dự án, thiết kế kỹ thuật thi công đạt yêu cầu); phối hợp quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng xây dựng công trình của các dự án trong các KCN theo thẩm quyền.
Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trong các KCN thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.
d) Phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền, công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng thuộc diện phải được kiểm tra theo quy định của pháp luật.
đ) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện thủ tục để chấp thuận, cấp phép đấu nối đường giao thông KCN với hệ thống giao thông quốc lộ, đường tỉnh, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong KCN.
e) Phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện Lực Phú Thọ lập kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện, cấp điện đảm bảo nhu cầu, tiến độ cấp điện cho các doanh nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt; hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt và quản lý kỹ thuật đường dây và trạm biến áp theo đúng quy trình, quy phạm của Luật Điện lực và Pháp luật liên quan.
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn các Chủ đầu tư lập hồ sơ để thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư vào KCN theo quy định. Hướng dẫn giải quyết các cơ chế, chính sách, khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư; thực hiện các quy định về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin về công nghệ theo quy định.
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
c) Chủ trì kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sự cố trong sản xuất, môi trường của các doanh nghiệp có thể gây ra; huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố của các doanh nghiệp tại các KCN.
d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài KCN.
đ) Tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong KCN; tham gia đoàn kiểm tra xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và kiểm tra xác nhận Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án trong KCN.
a) Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về lao động theo ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện; tuyên truyền, giới thiệu hỗ trợ về tuyển dụng và đào tạo, huấn luyện an toàn lao động cho các doanh nghiệp KCN.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện pháp luật lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trong KCN.
c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan giải quyết các tranh chấp lao động tập thể theo quy định pháp luật lao động; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho người lao động: các chủ trương, chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
d) Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài làm việc trong các KCN đang cư trú trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
a) Chủ trì theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN được thuận lợi, hiệu quả và đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
b) Chủ trì quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCN. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp trong các KCN cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
c) Phối hợp với Sở Công thương:
Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại hàng năm; quản lý hoạt động thương mại, chống làm hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về chủ trương, chính sách pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành công thương; định mức kinh tế - kỹ thuật; quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm, an toàn điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan cho cán bộ và nhân viên của các doanh nghiệp trong các KCN và cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thiết bị áp lực.
d) Phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trong các KCN về chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước.
đ) Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ trong việc tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trong các KCN sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả theo luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
Phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với Sở Y tế và các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường lao động, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh trong các KCN.
a) Phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các KCN.
b) Phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các KCN.
c) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong xây dựng và tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ trong doanh nghiệp KCN.
d) Chủ trì xác nhận nhân sự chủ chốt doanh nghiệp, đề nghị cấp thị thực, tạm trú đối với người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN theo đề nghị của doanh nghiệp gửi Công an tỉnh để quản lý người nước ngoài theo quy định.
đ) Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho doanh nghiệp và cán bộ, công nhân viên làm việc trong các KCN; phối hợp thẩm duyệt thiết kế; nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.
e) Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong xây dựng và tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ của các doanh nghiệp trong các KCN.
a) Ban Quản lý phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát cung cấp danh sách các doanh nghiệp trong các KCN dự kiến lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, để các cơ quan có chức năng thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm theo quy định.
b) Phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm và quy định của pháp luật.
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý việc cho thuê lại đất, sử dụng đất của các doanh nghiệp trong các KCN và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong các KCN. Hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hàng năm báo cáo và công khai diện tích đất đã cho thuê lại, chưa cho thuê lại trong KCN.
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KCN và các công trình hạ tầng bên ngoài KCN có liên quan làm các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định; hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trong các KCN; các thủ tục đăng ký thế chấp, góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các KCN theo quy định của pháp luật.
c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế trong việc xây dựng giá thuê đất, thuê lại đất trong các KCN theo quy định của pháp luật.
d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi Trường, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất hàng năm và 5 năm; thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.
e) Phối hợp với UBND cấp huyện có KCN và các sở, ngành liên quan khắc phục các ảnh hưởng, tồn tại phát sinh về bồi thường giải phóng mặt bằng trong, thi công xây dựng hạ tầng KCN.
a) Phối hợp với Công đoàn các KCN: tổ chức vận động thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp KCN; kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động; triển khai thực hiện quy chế dân chủ doanh nghiệp trong các KCN.
b) Phối hợp Công đoàn các KCN và các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công trong KCN theo quy định.
c) Chủ trì, mời Liên đoàn lao động tỉnh dự các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất với doanh nghiệp KCN.
a) Chủ trì phối hợp với Cục Thống kê hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong các KCN.
b) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tiếp nhận báo cáo thống kê và báo cáo tài chính doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong các KCN; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, hoạt động của các dự án đầu tư báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định và cung cấp thông tin cho các sở, ngành và UBND cấp huyện để theo dõi và phối hợp chỉ đạo, quản lý.
c) Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước được ủy quyền về các cơ quan đã ủy quyền theo quy định.
d) Phối hợp với Cục Thống kê hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về thống kê cho các doanh nghiệp trong KCN.
đ) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN sau đăng ký thành lập theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý doanh nghiệp sau thành lập trên địa bàn tỉnh.
Các sở, ngành và UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan do Ban quản lý chủ trì quy định tại Điều 3 của Quy chế này và chủ trì, phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại điều này:
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý tham mưu UBND tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN.
b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý và các sở, ngành liên quan đề xuất các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các KCN với điều kiện thực tế của tỉnh và quy định hiện hành.
c) Trao đổi thông tin với Ban quản lý khi cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các KCN trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến dự án đầu tư hoặc đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần.
Gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các KCN cho Ban Quản lý để theo dõi thực hiện nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.
d) Khi quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong KCN, thông báo cho Ban quản lý để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
đ) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý, Sở kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN; các chính sách hỗ trợ đầu tư vào KCN.
b) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Mục c Khoản 1 và Mục a Khoản 3 Điều 3 Quy chế này
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý tổ chức thực hiện quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng xây dựng công trình của các dự án trong các KCN theo thẩm quyền.
b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình trong các KCN theo quy định. Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết theo đề nghị của Ban quản lý.
c) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý đề nghị bổ sung các ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trình UBND tỉnh chấp thuận.
d) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 3 Quy chế này.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý và các sở, ngành, UBND cấp huyện thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong KCN; kiểm tra xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và kiểm tra xác nhận Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án trong KCN.
b) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về môi trường, đất đai giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài KCN.
c) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KCN và các công trình hạ tầng bên ngoài KCN có liên quan làm các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định; hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong KCN; các thủ tục đăng ký thế chấp, góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong KCN theo quy định của pháp luật.
d) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý, Sở Tài chính, Cục Thuế và các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng giá thuê đất, thuê lại đất trong các KCN theo quy định của pháp luật; thanh tra về công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý đất đai trong các KCN
đ) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm c Khoản 1; Điểm a, b, c Khoản 5 và Điểm a Khoản 11 Điều 3 Quy chế này.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ đối với các doanh nghiệp KCN (thanh tra, kiểm tra công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lượng chất lượng...); chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư mới hoặc điều chỉnh, thay đổi công nghệ trong các KCN. Giám định công nghệ khi có yêu cầu.
b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định.
c) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật; giải quyết các tranh chấp lao động tập thể theo quy định; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho người lao động và người sử dụng lao động các chủ trương, chính sách, pháp luật về lao động.
b) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm b, c Khoản 6 Điều 3 Quy chế này.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành công thương; định mức kinh tế - kỹ thuật; quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm, an toàn điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả các doanh nghiệp trong các KCN.
b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan cho cán bộ và nhân viên và cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thiết bị áp lực của các doanh nghiệp trong các KCN.
c) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, việc thực hiện các chế độ của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại các KCN theo quy định hiện hành.
b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước tại Khoản 8 Điều 3 Quy chế này.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý, các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN. Đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các KCN.
b) Chủ trì phối hợp với Ban quản lý và UBND cấp huyện thành lập các đồn Công an, trạm công an, trạm phòng cháy chữa cháy tại các KCN trực tiếp quản lý thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy trong KCN.
c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các doanh nghiệp. Khi có sự cố xảy ra phối hợp huy động các nguồn lực trong nhân dân tại địa phương nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
d) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm d Khoản 9, Điều 3 Quy chế này
Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong các KCN hàng năm và đột xuất trình UBND tỉnh phê duyệt.
Trường hợp phát sinh thanh tra, kiểm tra đột xuất, khẩn cấp thông báo hoặc trao đổi với Ban Quản lý để phối hợp thực hiện.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trong các KCN về chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước.
b) Cung cấp kết quả thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong các KCN, thông tin các doanh nghiệp trong các KCN được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý; kịp thời cung cấp thông tin cho Ban quản lý danh sách các doanh nghiệp cưỡng chế thuế, các doanh nghiệp bị công khai thông tin do vi phạm pháp luật về thuế, để phối hợp xử lý.
c) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.
Chủ trì hỗ trợ hướng dẫn Ban Quản lý chương trình, phương pháp xử lý tổng hợp số liệu thống kê; hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ về thống kê cho các doanh nghiệp trong các KCN.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý và các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp trong các KCN.
b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý thông báo tình hình thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm của các doanh nghiệp trong các KCN.
Chỉ đạo Công đoàn các KCN phối hợp với Ban quản lý chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Luật Công đoàn.
Cung cấp kết quả thu nộp ngân sách, giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua Hải quan Phú Thọ, thông tin các doanh nghiệp bị công khai thông tin do vi phạm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo đề nghị của Ban Quản lý để tổng hợp và phối hợp xử lý theo quy định của Pháp luật.
a) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi, giao đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.
b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý và các sở, ngành liên quan giải quyết tồn tại, phát sinh trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng KCN.
c) Phối hợp với Ban quản lý thực hiện các nội dung quản lý nhà nước quy định tại Điểm đ Khoản 1; Điểm a, b, c, d Khoản 2 và Điểm a, b Khoản 5 và Điểm a Khoản 6 Điều 3 Quy chế này.
d) Phối hợp với Ban quản lý và các sở, ngành thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước liên quan khác theo quy định của pháp luật.
 
 
Ban Quản lý là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện quy chế này, phổ biến tới các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy chế này.
Các sở, ngành và UBND cấp huyện có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Ban Quản lý để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) và sửa đổi bổ sung thay thế danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) và sửa đổi bổ sung thay thế danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi