Quyết định 04/2023/QĐ-UBND Thanh Hóa sửa đổi Quyết định 51/2022/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 51/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/2023/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành:08/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 04/2023/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 8 QUY ĐỊNH TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG, CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA VÀ PHỤ LỤC III BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2022/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2022 CỦA UBND TỈNH

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 921/TTr-SGTVT ngày 24/02/2023 về việc sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh với nội dung như sau:

1. Điều 8 được sửa đổi như sau:

“Điều 8. Thời gian vận chuyển chất thải nguy hại

Xe chở chất thải nguy hại không được đi trên các tuyến đường nội thị xã, thành phố thuộc tỉnh vào các khung giờ cao điểm từ 06h00’-08h00’; từ 11h00’-14h00’; từ 16h00’-19h00’”.

2. Phụ lục III sửa đổi như sau:

a) Sửa tên Phụ lục III từ “Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” thành “Quy định tuyến đường vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

b) Bỏ cột “Thời gian vận chuyển trong ngày”.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2-QĐ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ tư pháp (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- UBMTTQ tỉnh (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để b/c);
- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa;
- Hiệp hội Vận tải Thanh Hóa;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NN, CN (H’).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Liêm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi