Kế hoạch 99/KH-UBND Hà Nội 2019 Đề án nâng cao chất lượng quản lý hóa chất công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 99/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NĂM 2019 ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020”

Thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Quyết định số 6703/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”, trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2018, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát doanh nghiệp trong hoạt động hóa chất của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã và khuyến khích sự chủ động tham gia của các đơn vị có hoạt động hóa chất công nghiệp bảo đảm hiệu quả bền vững; ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG KHOẠCH

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành quy định pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức và các quy định pháp luật mới về hoạt động hóa chất trên phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và Thành phố; qua các đợt thanh tra, kiểm tra tại cơ sở, các lớp tập huấn; nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp cho từng nhóm đối tượng có hoạt động liên quan đến hóa chất (sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ) trên địa bàn Thành phố. Trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại của hóa chất công nghiệp đối với sức khỏe con người, một số quy định cụ thể trong phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hoạt động hóa chất.

2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý hóa chất theo hướng đơn giản, đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kỹ thuật an toàn trong hoạt động hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cấp Thành phố và quận, huyện, thị xã và cán bộ quản lý của các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/7/2015 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội; văn bản số 464/UBND-KT ngày 30/01/2019 của UBND Thành phố về tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự chóa chất cấp tỉnh theo Chỉ thị số 03/CT-TTg và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hóa chất với các tỉnh bạn về công tác quản lý hoạt động hóa chất thuộc lĩnh vực công thương.

3. Nâng cao năng lực công tác quản lý hoạt động hóa chất tại các cơ sở có hoạt động hóa chất:

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp quy mô, điều kiện sản xuất kinh doanh và đặc tính của hóa chất tại đơn vị. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người lao động (đặc tính, độc tính của hóa chất; các nguy cơ rủi ro hóa chất; các tác hại của hóa chất đến sức khỏe con người và môi trường; các biện pháp phòng chống sự chóa chất...).

- Hướng dẫn các đơn vị có hoạt động hóa chất tổ chức các lớp huấn luyện, kiểm tra và công nhận kết quả huấn luyện an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất:

- Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các đơn vị có hoạt động hóa chất về việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường, khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra. Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất khi không đủ điều kiện theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra các loại hàng hóa là hóa chất nguy hiểm lưu thông trên thị trường về nhãn mác, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, điều kiện vận chuyển. Xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện vận chuyn theo quy định pháp luật.

- Tăng cường sự phối hợp của các lực lượng chức năng để giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động hóa chất từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường đến sử dụng hóa chất vào sản xuất công nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn, nhất là tại các cơ sở hoạt động hóa chất có nguy cơ cháy n cao.

5. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất:

Tổ chức khảo sát, thống kê danh mục, số lượng hóa chất nguy hiểm của các doanh nghiệp đang hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định về hóa chất nguy hiểm tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

6. Thực hiện chế độ báo cáo:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ báo cáo trước ngày 15/11/2019, gửi về Sở Công Thương Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo thời hạn quy định.

III. KINH PHÍ

- Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 130.000.000đ (một trăm ba mươi triệu đồng), từ nguồn ngân sách Thành phố đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Thành phố (có phụ lục kèm theo).

- Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã: Chủ động phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao; UBND các quận, huyện, thị xã bố trí đảm bảo một phần kinh phí từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực):

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất theo các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai thực hiện.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đồng, doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật và kiến thức kỹ thuật an toàn về hóa chất cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất cho các đối tượng quản lý, người lao động trực tiếp với hóa chất tại các cơ sở có hoạt động hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

- Tổ chức cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hóa chất theo Kế hoạch.

- Đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra các đơn vị xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị có hoạt động hóa chất.

3. Công an thành phố Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động hóa chất, chú trọng đối với nhóm hóa chất có nguy cơ cháy, n cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận chuyển hóa chất nguy hiểm và xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện quy định đối với vận chuyển hóa chất nguy hiểm đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở hoạt động hóa chất đúng quy định pháp luật.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

Phối hợp Sở Công Thương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động hóa chất, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện các quy định hiện hành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp SCông Thương, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống truyền thông cơ sở tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về quản lý hóa chất, an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển và lưu giữ hóa chất. Kịp thời thông tin các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất.

- Phối hợp Sở Công Thương xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp từng đối tượng hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố.

6. Cục Quản lý thị trường Hà Nội:

Chủ trì hoặc phi hp với Sở Công Thương, các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất), kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

7. S Tài chính:

Hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2019 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định hiện hành.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất, tập trung vào các cửa hàng, hộ kinh doanh, sạp bán hàng tại các chợ, các tuyến phtrên địa bàn.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền cấp huyện thường xuyên, liên tục về công tác an toàn trong hoạt động hóa chất.

- Trú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Bố trí đảm bảo theo quy định một phần kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn quản lý.

9. Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn:

- Trong quá trình hoạt động hóa chất phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khu vực có hoạt động hóa chất, duy trì công tác an toàn trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm việc huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người tiếp xúc trực tiếp hóa chất tại đơn vị. Tập huấn, bổ sung kiến thức chuyên môn cho lực lượng cán bộ, công nhân làm việc liên quan đến hóa chất đđảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh. Xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với đơn vị theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác của đơn vị đtổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020” và Kế hoạch thực hiện năm 2019 của UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các S
, ngành: CT, TC, TN&MT, TT&TT
CATP, CQLTT, BQLKCN-CX;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP
V.T. Anh, KT, NC, ĐT, TKBT;
- Cổng thông tin điện t
Thành phố;
- Lưu VT
, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

PHỤ LỤC:

DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của UBND Thành phố)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị tính

Số lưng

Kinh phí (Tr.đ)

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức thực hiện phóng sự truyền hình về công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Sở Công Thương

Phóng sự

01

Trong kinh phí đặt hàng Đài PT-TH Hà Nội thực hiện công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2019

Quý 2-3/2019

2

Tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến Luật hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, người lao động làm việc liên quan đến hóa chất trên địa bàn Hà Nội.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn Thành phố.

Lớp

02

50

Quý 2-3/2019

3

Tổ chức điều tra, thu thập thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội.

Sở Công Thương

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sdụng hóa chất độc trên địa bàn Thành phố.

Lần

01

20

Quý 2-3/2019

4

Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, phối hp quản lý hoạt động hóa chất với một số Sở Công Thương các tỉnh trong nước về công tác quản lý hot đng hóa chất.

Sở Công Thương

Sở Công Thương các tỉnh

Tỉnh

02

60

Quý 3-4/2019

Tng s:

(Mt trăm ba mươi triu đồng)

130

thuộc tính Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện năm 2019 Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:99/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:22/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi