Công văn 7408/VPCP-CN 2018 đầu tư nhà máy gạch tuy nen tỉnh Hòa Bình

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 7408/VPCP- CN
V/v: Đầu tư nhà máy gạch tuy nen trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Công văn số 669/UBND-NNTN ngày 11 tháng 4 năm 2018) và ý kiến của Bộ Xây dựng (Công văn số 1780/BXD-VLXD ngày 19 tháng 7 năm 2018) về việc đầu tư nhà máy gạch tuy nen trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm thời hạn xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thực hiện các dự án nhà máy gạch tuy nen theo đúng Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Tr
nh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, CN(2),

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực