Công văn 6913/VPCP-NN 2019 kiến nghị sửa đổi Nghị định 123/2017 về tiền sử dụng đất

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 6913/VPCP-NN

V/v kiến nghị về sửa đổi Nghị
định số 123/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 05  tháng 8 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7567/BTC-QLCS ngày 01 tháng 7 năm 2019 về quy định tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với hoạt động dầu khí được triển khai theo hợp đồng dầu khí, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7567/BTC-QLCS nêu trên và phản ánh, ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 7100/DKVN-QLHĐ ngày 20 tháng 11 năm 2018, trên cơ sở đó xem xét, cân nhắc sự cần thiết sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các Vụ: CN, KTTH, TGĐ cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực