Công văn 555/TTg-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Thuộc tính văn bản
Công văn 555/TTg-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 555/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 555/TTg-CN
V/v:Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 
 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2799/BKHĐT-QLKKT ngày 03 tháng 4 năm 2017 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên (Phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:
- Giữ nguyên các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020: khu công nghiệp Hòa Cầm (137 ha), khu công nghiệp Liên Chiểu (289 ha), khu công nghiệp Hòa Khánh (396 ha), khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (133 ha);
- Khu công nghiệp Đà Nẵng (khu An Đồn) với diện tích 50,1 ha, thực hiện theo Công văn số 499/TTg-CN ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2) từ 150 ha xuống 119 ha;
- Điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Hòa Ninh từ 200 ha lên 400 ha;
- Bổ sung mới khu công nghiệp Hòa Nhơn với diện tích 393,57 ha vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng:
- Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Đà Nẵng cho phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ Sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, NN&PTNT, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3). Khanh
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 
PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC KCN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số 555/TTg-CN ngày 18 tháng 4 năm 2017)
 
 
Đơn vị: ha

TT
KCN
Diện tích quy hoạch
Tình hình thực hiện
Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất)
Phương án điều chỉnh quy hoạch
Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT
Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc)
 
Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020
Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt
Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc)
Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và mở rộng đến năm 2020
Vị trí dự kiến quy hoạch các KCN đến năm 2020
 
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (5)-(1)
(7)=(1)-(5)
(8)=(5)-(2)
 
I
KCN được thành lập trước Quyết định 1107/QĐ-TTg
1
KCN Đà Nẵng
50.1
50.1
0
0
 
 
 
 
 
II
KCN được phê duyệt theo Quyết định 1107/QĐ-TTg và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ
1
KCN Hòa Cầm
137
137
 
137
137
 
 
 
Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
2
KCN Liên Chiểu
289
289
 
289
289
 
 
 
Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3
KCN Hòa Khánh
396
396
 
396
396
 
 
 
Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
4
KCN Hòa Khánh mở rộng
133
133
 
133
133
 
 
 
Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
5
KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2
150
 
150
119
119
 
-31
119
Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
6
KCN Hòa Ninh
200
 
200
554.67
400
 
 
400
Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
III
KCN được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kỳ này
1
KCN Hòa Nhơn
 
 
 
393.57
393.57
393.57
 
393.57
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
 
Tổng cộng
1.355,10
1.005,10
350.00
2.022,24
1.867,57
393.57
-31.00
912.57