Công văn 2172/VPCP-CN 2017 Cung cấp than cho sản xuất điện

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2172/VPCP-CN
V/v: Cung cấp than cho sản xuất điện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Công thương (Công văn số 11391/BCT-TCNL ngày 28 tháng 11 năm 2016), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn 214/BTC-TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10553/BKHĐT-KTCN ngày 21 tháng 12 năm 2016), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công văn số 5308/EVN-QLĐT ngày 13 tháng 12 năm 2016), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 5943/TKV-KH ngày 16 tháng 12 năm 2016) về việc cung cấp than cho sản xuất điện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than (gồm cả chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện BOT, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,…) chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than để cung cấp cho nhà máy theo quy định (trực tiếp nhập khẩu hoặc mua than qua đầu mối là TKV, Tổng công ty Đông Bắc hoặc qua doanh nghiệp thương mại).

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các doanh nghiệp khác (đã được cấp phép khai thác, sản xuất kinh doanh than) có tham gia khai thác than, rà soát, tính toán năng lực cung ứng than (kể cả nhập khẩu) cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ tiêu thụ khác bảo đảm cung cấp đủ, ổn định than và đảm bảo giá cạnh tranh cho các nhà máy điện như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 46/TTg-CN ngày 16 tháng 1 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (3) Duc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực