Công văn 1049/VPCP-CN tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 1049/VPCP-CN

V/v Tổng kết 30 năm xây dựng
và phát triển khu chế xuất, khu
công nghiệp, khu kinh tế ở 
Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

                   

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9698/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam nêu tại văn bản số 9698/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để xếp lịch cụ thể, đồng thời triển khai các công việc cần thiết khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: KTTH, NN, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, CN (02), Khanh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

                    

 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực