Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 88 văn bản: Công nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
03

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
05

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
06

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
07

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

Xác thực: 24/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
08

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
09

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Xác thực: 13/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
10

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Xác thực: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Xác thực: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
12

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Xác thực: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
14

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
16

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
17

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
18

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
19

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
20

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
Vui lòng đợi