Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 63 văn bản: Công nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
02

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
03

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Xác thực: 10/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
04

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Xác thực: 30/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
05

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Xác thực: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
06

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Xác thực: 23/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
07

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Xác thực: 04/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
08

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Xác thực: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
09

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dầu khí

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
10

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá trị dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Xác thực: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
11

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
12

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Xác thực: 06/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
13

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Xác thực: 16/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
14

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Xác thực: 23/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
15

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hóa chất

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
16

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện lực

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
17

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 22/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
18

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 13/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
19

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Xác thực: 09/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
20

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

Xác thực: 08/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
Vui lòng đợi