Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 62 văn bản: Công nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hóa chất

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
02

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 22/02/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Xác thực: 24/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
04

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Xác thực: 12/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
05

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất

Xác thực: 12/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
06

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực

Xác thực: 12/09/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
07

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Xác thực: 26/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
08

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Xác thực: 26/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
10

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2015 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
12

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Xác thực: 18/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp

Xác thực: 29/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 của Bộ Thương mại, Bộ Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

Xác thực: 09/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
16

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
17

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
18

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế Bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
19

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dầu khí

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện lực

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi