Văn bản UBND lĩnh vực Công nghiệp

Có tất cả 458 văn bản: Công nghiệp
401

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 01/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
402

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
403

Quyết định 2557/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
404

Quyết định 85/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 03/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2009
405

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
406

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
407

Quyết định 75/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
408

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2015

Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
409

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
410

Quyết định 1519/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
411

Quyết định 517/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
412

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
413

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
414

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
415

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
416

Quyết định 5306/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy - khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
417

Quyết định 5114/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án Đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyên dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phó

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
418

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
419

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
420

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
Vui lòng đợi