Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 374 văn bản: Công nghiệp
341

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
342

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
343

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
344

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2015
345

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2013
346

Quyết định 6116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2013

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2013
347

Quyết định 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 16/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
348

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 17/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
349

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2012
350

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 28/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
351

Quyết định 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
352

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 01/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
353

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
354

Quyết định 137/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
355

Quyết định 55/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
356

Quyết định 04/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp vừa và nhỏ, Lâm Giang, tỷ lệ (1/500) địa điểm: xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
357

Quyết định 181/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
358

Quyết định 25/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
359

Quyết định 76/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
360

Quyết định 66/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở công nghiệp

Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
Vui lòng đợi