Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.892 văn bản: Công nghiệp
21
22

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
23

Quyết định 386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
24

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
25

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2023

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
26

Quyết định 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
27

Quyết định 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
28

Quyết định 235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoá chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
29

Quyết định 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
30

Công văn 1051/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
31

Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
32

Quyết định 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
33

Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
34

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
35

Quyết định 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
36

Quyết định 647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
37

Quyết định 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
38

Quyết định 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
39

Quyết định 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
40

Quyết định 561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về