Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.583 văn bản: Công nghiệp
21

Quyết định 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

22

Quyết định 2922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố

23
24

Quyết định 1375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

25

Quyết định 1323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng và Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

26
27

Thông tư 20/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy

28

Quyết định 1139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

29

Thông tư 19/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô

30

Quyết định 22/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

31

Công văn 3750/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia

32

Công văn 3640/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

33

Công văn 3756/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chuyển ý kiến thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (lần 3)

34

Công văn 3725/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chuyển ý kiến thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn

35

Quyết định 1138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

36

Quyết định 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương

37

Công văn 3714/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Kết luận thanh tra 147/KL-TTCP ngày 19/01/2012 tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

38

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

39

Nghị quyết 154/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000

40

Quyết định 2186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý đất đai theo quy định của pháp luật