Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.662 văn bản: Công nghiệp
3461

Quyết định 5295/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025

3462

Quyết định 5254/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020, có xét đến năm 2025

3463

Quyết định 5270/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

3464

Thông tư 22/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển

3465

Quyết định 4665/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"

3466

Công văn 4305/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu quặng đuôi zircon

3467

Công văn 2901/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế đặc thù của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao nhiệm vụ khoa học - công nghệ và hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ cho Viện Dầu khí Việt Nam

3468

Quyết định 3491/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

3469

Công văn 2332/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với khai thác dầu khí

3470

Quyết định 3192/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

3471

Công văn 3179/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc áp dụng HS mặt hàng cao su tổng hợp SBR

3472

Quyết định 506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An giang đến năm 2020

3473

Công văn 3113/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016

3474

Công văn 2938/BCT-QLTT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư 19/2015/TT-BCT

3475

Quyết định 1011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV

3476

Công văn 412/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng lưu thông sản phẩm dầu điêzen 0,25% S

3477

Công văn 1910/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về khí dầu hóa lỏng

3478

Công văn 775/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về thép bán thành phẩm

3479

Thông báo 2318/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí: VERSAMOD

3480