Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.486 văn bản: Công nghiệp
3181

Quyết định 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 30/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
3182

Quyết định 343/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2010 (có tính đến năm 2020)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
3183

Quyết định 39/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
3184

Quyết định 40/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch phát triển công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
3185

Hiệp định về quy chế quản lý hài hòa các thiết bị điện và điện tử của ASEAN

Lĩnh vực: Ngoại giao;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3186

Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 -2010, có xét đến năm 2015"

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2008
3187

Quyết định 38/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 06/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
3188

Quyết định 311/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
3189

Quyết định 37/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế bảo quản và huỷ bỏ giếng khoan dầu khí

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
3190

Quyết định 3836/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
3191

Thông tư 05/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
3192

Quyết định 258/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Điện lực Tải về
Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
3193

Thông tư liên tịch 172/2005/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 132/2004/NĐ-CP ngày 04/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 18/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
3194

Quyết định 181/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
3195

Quyết định 07/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 - Tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3196

Quyết định 207/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2010 (có tính đến năm 2020)

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3197

Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 17/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3198

Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 17/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3199

Thông tư 04/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2005 - 2010

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
3200

Chỉ thị 04/CT-KH của Bộ Công nghiệp về thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phảm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2005
Vui lòng đợi