Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.486 văn bản: Công nghiệp
3421

Thông tư 02/1998/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng trong ngành công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
3422

Quyết định 43/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban quản lý các khu công nghiệp Long An.

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
3423

Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-CN-NV của Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý kinh doanh cung ứng vật liệu nổ công nghiệp.

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 13/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
3424

Quyết định 15/1997/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ban hành tiêu chuẩn ngành Da dầy (đo chân để thiết kế giầy-phương pháp đo).

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3425

Quyết định 971/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3426

Quyết định 970/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3427

Quyết định 893/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3428

Quyết định 831/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất là một đơn vị đầu mối kế hoạch

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3429

Quyết định 830/TTg của Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
3430

Thông tư 10/TT-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản và lập đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3431

Công văn 4408/KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung danh mục đường dây 110KV

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3432

Quyết định 1455/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện của tổ chức và cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3433

Quyết định 725/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn 1996 - 2000

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3434

Thông tư 9/TT-KMĐT của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu hợp tác xã công nghiệp và xây dựng (ban hành theo Nghị định 44/CP ngày 29/4/1997 của Chính phủ)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3435

Quyết định 1136-QĐ/ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
3436

Thông tư 08/TT-KHĐT của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3437

Thông tư 162/TCHQ-TT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp - Khu chế xuất - Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3438

Thông tư 05/TT-TCKT của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng kinh phí lán trại trong các đơn vị điều tra thăm dò địa chất

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3439

Quyết định 378/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3440

Thông tư 565/KCM-TM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
Vui lòng đợi