Quy định về công chức xã, phường, thị trấn

Lọc bài viết theo:

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã 14/10/2019

Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.