Thông báo 634/TB-KTNN 2019 điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

--------------------

Số: 634/TB-KTNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

 

Thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 08/5/2019 tại Thông báo số 129/TB-BCSĐ ngày 10/5/2019, Kiểm toán nhà nước thông báo điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động của Vụ Tổng hợp như sau:

  1. Giao Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn về kiểm toán hoạt động”.
  2. Giao Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong ngành”.
  3. Vụ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hoạt động khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.
  4. Giao Vụ Tổng hợp xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm toán hoạt động, trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt trước khi ban hành.

Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như trên được thực hiện từ 01/6/2019./.

 

Nơi nhận:

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

                                                               

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 634/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 634/TB-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 24/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Kế toán-Kiểm toán
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực