Quyết định 970/QĐ-UBND Trà Vinh 2024 hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 970/QĐ-UBND

Quyết định 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà VinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:970/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quỳnh Thiện
Ngày ban hành:05/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH

________

Số: 970/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Trà Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cấu hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm
Ứng dụng và
Dịch vụ khoa học công
nghệ trực thuộc Sở Khoa học
và Công nghệ
tỉnh Trà Vinh

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người m việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, qun lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và qun lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 7583/BNV-TCBC ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung vướng mc trong việc xây dựng Đ án và phê duyệt vị trí việc làm;

Căn cứ Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc xác địnhcấu ngạch công chức, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 720/TTr-SNV ngày 30 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, như sau:

1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm viên chức Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó:

a) Vị trí việc làm viên chức lãnh đạo, quản lý: 04 vị trí.

b) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành: 03 vị trí.

c) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 02 vị trí.

ính kèm Phụ lục I).

2. Về cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Tỷ lệ viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý giữ hạng chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở xuống là 100% trên tổng số biên chế viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với các vị trí việc làm được xác định bố trí kiêm nhiệm thì không áp dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

ính kèm Phụ lục II).

Điều 2. T chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, thực hiện:

a) Chỉ đạo Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ căn cứ danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm, các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành và các quy định có liên quan để quyết định cụ thể vị trí việc làm, số lượng người làm việc theo từng hạng chức danh nghề nghiệp gắn với số lượng người làm việc cho từng tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

b) Trên sở ý kiến của Sở Nội vụ hoàn thiện và phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

Căn cứ Bản mô tả công việc đối với từng vị trí việc làm, Khung năng lực vị trí việc làm do Trung ương, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành và hướng dẫn của Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành Bản mô tả công việc đối với từng vị trí việc làm viên chức được phê duyệt, trong đó, Bản mô tả công việc viên chức phải mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của vị trí việc làm (gắn với sản phẩm tương ứng với tính chất, mức độ phức tạp của vị trí việc làm) theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo không hạ thấp các yêu cầu của vị trí việc làm về các công việc, tiêu chí đánh giá, mối quan hệ, phạm vi quyền hạn, yêu cầu về trình độ, năng lực của Bản mô tả công việc do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành (trừ trường hợp Bộ Nội vụ hoặc Bộ quản ngành, lĩnh vực có hướng dẫn), Quyết định việc áp dụng Khung năng lực vị trí việc làm viên chức do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc ban hành Khung năng lực vị trí việc làm nhưng các tiêu chí, yêu cầu không được thấp hơn khung do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.

c) Trên cơ sở Đ án vị trí việc làm, cơ cu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm thực hiện việc rà soát, sắp xếp, bố trí viên chức thuộc phạm vi quản lý theo vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra cụ thể; thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm gắn thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách theo quy định.

d) Khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức do tổ chức lại hoặc giải thể theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh vị trí việc làm cho phù hợp.

đ) Đối với vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ không bố trí số lượng người làm việc thì căn cứ số lượng theo Đ án vị trí việc làm, áp dụng bản mô tả công việc do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện số lượng hợp đồng lao động theo quy định.

e) Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện việc sắp xếp, bố trí viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp gửi đến Sở Nội vụ để tổng hợp vào kết quả thực hiện chung của tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

a) Thẩm định, có ý kiến đến Sở Khoa học và Công nghệ đối với Đ án vị trí việc làm của Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và quản lý, sử dụng số lượng người làm việc của Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

c) Tổng hợp kết quả thực hiện việc sắp xếp, bố trí số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, tổng hợp vào kết quả thực hiện chung của tỉnh, báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Thẩm định hồ sơ đề nghị và trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc xem xét, điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ cho phù hợp đối với trường hợp thực hiện điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký  và bãi bỏ các quy định về vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước đây không phù hợp với quy định tại Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Nội vụ (b/c);

- TT TU, TT HĐND (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- S Khoa học và Công nghệ;

- Trung tâm UD và DVKHCN;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT. NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quỳnh Thiện

Phụ lục I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH

NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh )

_______________

Stt

Tên vị trí việc làm

Ghi chú

I

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

1

Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi là tổ chức khoa học và công nghệ công lập cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh)

Giám đốc Trung tâm

2

Cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Phó Giám đốc Trung tâm

3

Trưởng phòng và tương đương thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập cp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Trưởng phòng

4

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Phó Trưởng phòng

II

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành

1

Nghiên cứu viên

2

Kỹ sư

3

Kỹ thuật viên

III

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

1

Văn thư viên

2

Kế toán viên


Phụ lục II

CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh )

_______________

Stt

Tên vị trí việc làm

Ghi chú

I

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành

1

Nghiên cứu viên

Hạng III

2

Kỹ sư

Hạng III

3

Kỹ thuật viên

Hạng IV

III

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

1

Văn thư viên

Văn thư viên

2

Kế toán viên

Kế toán viên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi