Quyết định 934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 934/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO "NĂM TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ - 2014"
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 399/TTr-SXD ngày 16 tháng 01 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014", (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên theo danh sách kèm theo.
Điều 2. Nhiệm vụ và hoạt động của Ban chỉ đạo
1. Nhiệm vụ:
- Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện các nội dung, nhiệm vụ "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014" theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2014.
- Định kỳ tổng hợp tình hình, tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Hoạt động của Ban chỉ đạo:
- Các thành viên của Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công việc thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách và theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.
- Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (có Bộ phận thường trực do Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo; tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến vi phạm trật tự, văn minh đô thị để chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các văn bản của Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành đóng dấu của UBND Thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng ký ban hành đóng dấu của Sở Xây dựng.
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách đảm bảo theo quy định và cấp trong kinh phí hoạt động của Sở xây dựng - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo để thực hiện.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- UBMTTQ VN TPHN;
- Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã;
- Đoàn TNCS HCM TPHN;
- VPUB: CVP, các PCVP UBND TP; TH, QHXDGT, TNMT, VX, CT, NN;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
DANH SÁCH
THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công
1
Ông Nguyễn Thế Thảo
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban
Phụ trách chung
2
Ông Nguyên Văn Khôi
Phó Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực
Trực tiếp chỉ đạo các nội dung công việc trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng
3
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phó Chủ tịch
Trực tiếp chỉ đạo các nội dung, công việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
4
Ông Nguyễn Thế Hùng
Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Thường trực
Thực hiện nhiệm vụ:
- Thường trực Ban chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo Bộ phận thường trực thực hiện của Sở Xây dựng;
Quản lý TTXD, vệ sinh và cảnh quan môi trường.
- Tổ chức thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội.
- Kế hoạch cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng đô thị, chiếu sáng cảnh quan; hệ thống công viên, vườn hoa của Thành phố.
5
Ông Đào Văn Bình
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên
Phụ trách lĩnh vực: phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị".
6
Ông Nguyễn Đức Chung
Giám đốc Công an Thành phố, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo 138 của Thành phố.
- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông. Kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
7
Ông Nguyễn Quốc Hùng
Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ:
-Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Tăng cường kiểm tra rà soát, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật.
- Phối hợp Công an Thành phố, UBND các quận, huyện tổ chức đợt ra quân giải tỏa triệt để các tụ điểm lấn chiếm hè, lòng đường kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không phép, sai phép; kiểm tra các bến xe, bãi đỗ xe tĩnh, hoạt động vận tải taxi, xe khách liên tỉnh, kiên quyết xử lý hiện "xe dù", "bến cóc".
- Thực hiện Đề án cải tạo, chỉnh trang hè phố
8
Ông Nguyễn Văn Hải
Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ: Chủ trì nghiên cứu và phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện quy hoạch chỉnh trang một số tuyến đường, tuyến phố, tập trung các quận nội thành, theo hướng, văn minh đô thị.
9
Ông Nguyễn Trọng Đông
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ: Quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.
10
Ông Lê Hồng Thăng
Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ:
- Quản lý, kiểm tra các chợ, trung tâm thương mại thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện văn minh thương mại, niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ.
- Tăng cường quản lý thị trường, chống hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái.
11
Bà Phan Lan Tú
Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà nội mới, Báo Kinh tế Đô thị và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự nhân thức sâu sắc của nhân dân Thủ đô về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của "năm trật tự và văn minh đô thị", nhất là trong công tác trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng vệ sinh môi trường xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
12
Ông Tô Văn Động
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ:
- Nếp sống văn minh đô thị, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh.
- Tổ chức tốt Trang thông tin "Hanoidep.vn" góp phần gìn giữ ăn hóa, nét thanh lịch, sự hào hoa của người Hà Nội, phê phán những hình ảnh chưa đẹp trong đời sống xã hội.
- Phối hợp các Sở, Ngành liên quan UBND các quận huyện, thị xã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa. nghệ thuật, thể thao phong phú lành mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô, khách du lịch
- Hướng dẫn các địa phương xây dựng các quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng từng dân tộc.
13
Ông Phan Hồng Sơn
Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh, văn hóa trong ứng xử một cách sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật.
14
Ông Nguyễn Hữu Độ
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên
Thực hiện nhiêm vụ:
- Chỉ đạo các trường giáo dục học sinh, sinh viên tăng cường giáo dục pháp luật và thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, văn hóa học đường.
- Gìn giữ các giá trị truyền thống, thẩm mỹ và lối sống lành mạnh; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

thuộc tính Quyết định 934/QĐ-UBND

Quyết định 934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:934/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:12/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi