Quyết định 83/2021/QĐ-UBND Hưng Yên quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 80/2021/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

HỢP NHẤT TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỚI ĐÀI TRUYỀN THANH THÀNH TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN PHÙ CỪ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 555/TTr-SNV ngày 08/10/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ

Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ; thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện; phát triển sự nghiệp phát thanh - truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và người làm công tác truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện Phù Cừ.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ; đồng thời chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Trụ sở làm việc:

a) Trụ sở chính: 102K2, đường Tống Trân, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

b) Trụ sở thứ hai: K2/233, đường La Tiến, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

4. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp; hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

5. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

6. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

7. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên; tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn.

9. Quản lý, vận hành các đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

10. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ giao theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc, cơ chế tài chính

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ quyết định theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

a) Tổ Hành chính, Tổng hợp;

b) Tổ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Tổ Truyền thanh.

3. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có), cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, nâng bậc lương, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động thuộc Trung tâm phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

4. Cơ chế tài chính

Cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp

1. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ có trách nhiệm bố trí số lượng cấp phó đảm bảo theo quy định trong thời gian 03 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, sau khi hợp nhất Trung tâm mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi hợp nhất. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đang được hưởng đủ 06 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang được hưởng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ

a) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền thanh rà soát, thống kê, tổng hợp chi tiết, đầy đủ, chính xác nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp), viên chức, không bao gồm lao động hợp đồng khác; tài chính (kể cả các khoản nợ, có), tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai, các công trình nhà làm việc và các công trình xây dựng khác; chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư (nếu có), tài liệu, hồ sơ, sổ sách và các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền thanh để phục vụ công tác bàn giao theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao nguyên trạng các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này về Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ quản lý theo quy định (có biên bản bàn giao và tài liệu liên quan kèm theo).

c) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển nguyên trạng số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Đài Truyền thanh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021 về Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được giao theo quy định.

e) Chỉ đạo Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm; thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt; chỉ đạo việc xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt Quy chế làm việc của Trung tâm theo quy định.

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ khác của Trung tâm phù hợp với Quy chế làm việc của Trung tâm, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

 h) Chỉ đạo Trung tâm xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

i) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giám đốc Sở Nội vụ

a) Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý được giao.

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

3. Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ

a) Kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hợp pháp, các điều kiện hiện có của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền thanh theo quy định của pháp luật, gồm: Tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng người làm việc, đội ngũ viên chức (không bao gồm các lao động hợp đồng khác), chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ, sổ sách và các vấn đề khác có liên quan.

b) Thực hiện việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động; bảo đảm các điều kiện về tài chính, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ đi vào hoạt động, thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt để tổ chức thực hiện; xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ khác của Trung tâm bảo đảm phù hợp với Quy chế làm việc của Trung tâm và các quy định của pháp luật có liên quan.

d) Xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

đ) Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển Trung tâm và các vấn đề khác có liên quan về tổ chức và hoạt động của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

2. Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Phù Cừ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ và Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Văn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 83/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 80/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quốc Văn
Ngày ban hành: 04/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực