Quyết định 76/2009/QĐ-UBND Bình Dương nhiệm vụ BQL khu công nghiệp Việt Nam-Singapore

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 76/2009/QĐ-UBND

Quyết định 76/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:76/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành:01/12/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------
Số: 76/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 12 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại Tờ trình số 05/TTr-BQL ngày 05 tháng 01 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 676/TTr-SNV ngày 17 tháng 11 năm 2009,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam –Singapore.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn
 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
 
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
 
Điều 1. Vị trí
Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (sau đây gọi tắt là Ban) do Thủ tướng quyết định thành lập, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore trên địa bàn tỉnh.
Ban có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu mang hình quốc huy; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.
Điều 2. Chức năng
Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và pháp luật có liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
 
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
Điều 3. Ban tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:
1. Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
3. Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
4. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
5. Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan.
Điều 4. Ban thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ:
1. Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương.
4. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C hoặc cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cho tổ chức có liên quan.
5. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp.
6. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
7. Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singaporecho tổ chức có liên quan.
8. Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
9. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền.
10. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại các khu công nghiệp Việt Nam - Singaporevà kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
11. Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
12. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thuộc thẩm quyền quản lý.
13. Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: xây dựng và phát triển các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
14. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
15. Giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
16. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.
17. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban; đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng bậc lương, điều động, khen thưởng, kỷ kuật đối với công chức, viên chức của Ban theo phân cấp quản lý của tỉnh.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
 
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 
Điều 5. Lãnh đạo Ban
Lãnh đạo Ban gồm Trưởng ban và 02 đến 03 Phó Trưởng ban. Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.
Trưởng ban có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Ban gồm:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp;
- Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường;
- Phòng Quản lý Lao động;
- Phòng Đại diện tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II.
Điều 7. Biên chế
Biên chế của Ban thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính.
Điều 8. Chế độ làm việc
1. Ban hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản Quy định này.
2. Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban là người đứng đầu, quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và chịu trách nhiệm cao nhất trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và ủy quyền của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
3. Trưởng ban quyết định các công việc thuộc phạm vi quản lý của Ban và chịu trách nhiệm về các quyết định đó. Trưởng ban chịu trách nhiệm về những công việc do Ban trực tiếp quản lý.
4. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Trưởng ban giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Trưởng ban và phải chịu trách nhiệm về những quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.
5. Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, được Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phụ trách; đồng thời cùng Trưởng ban liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc tham mưu, đề xuất của mình trong lĩnh vực được phân công.
Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc cụ thể khác, nhưng Phó Trưởng ban không được ủy quyền lại cho công chức, viên chức dưới quyền.
6. Khi có những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Trưởng ban hay chưa được sự thống nhất của các Sở, ngành, đoàn thể liên quan thì Trưởng ban báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.
7. Về chế độ hội họp:
Định kỳ (do Trưởng ban quy định), Ban tổ chức họp giao ban giữa lãnh đạo Ban với các tổ chức giúp việc Trưởng ban và các đơn vị trực thuộc để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo triển khai công tác mới.
Giữa năm, Ban tổ chức sơ kết 6 tháng và cuối năm tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cho năm tới.
Khi cần thiết, Ban có thể tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách về các lĩnh vực công tác do Ban phụ trách.
 
Chương IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 9. Đối với các Bộ, ngành Trung ương
Ban chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan. Ban có trách nhiệm báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của các Bộ, ngành về tình hình hoạt động của các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và lĩnh vực được ủy quyền.
Điều 10. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban có trách nhiệm báo cáo công tác cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, hàng năm và theo yêu cầu đột xuất.
Điều 11. Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
Ban có mối quan hệ phối hợp, bình đẳng với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã để tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
 
Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 12. Tổ chức thực hiện
Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định này do Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thống nhất với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi