Quyết định 7433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 7433/QĐ-UBND

Quyết định 7433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7433/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:09/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
Số: 7433/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ TƯ PHÁP
------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của liên bộ: Tư pháp, Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh; Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã;
Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 5106/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND Thành phố về việc chuyển, giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND Thành phố sang Sở Tư pháp quản lý; Quyết định số 5995/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND Thành phố về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2795/TTr-STP ngày 31/10/2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2642/TTr-SNV ngày 14/11/2013 về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Phòng Kiềm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
1. Vị trí, chức năng: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đối với các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố;
c) Tổ chức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố;
d) Thẩm định quy định về thủ tục hành chính và đánh giá tác động của thủ tục hành chính;
e) Giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND Thành phố.
g) Giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đối với các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế:
a) Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm:
- Lãnh đạo phòng, có: Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;
Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm; là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng;
Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm; là người giúp việc cho Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Phòng.
- Các chuyên viên của Phòng: là công chức, chịu sự quản lý, phân công, điều hành của Trưởng phòng, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao;
b) Biên chế: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, có 06 (sáu) biên chế công chức, trong tổng biên chế công chức của Sở Tư pháp được UBND Thành phố phân bổ hàng năm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- CVP, các PVP UBND TP;
- Các p.CV, TH, HCTC;
- Lưu VT, SNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi