Quyết định 706/QĐ-UBND Hà Nội 2020 Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 706/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 146/TTr-SGDĐT ngày 14/01/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban:

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

2. Phó Trưởng ban:

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. y viên:

- Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Tiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Tổ Thư ký:

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ Thư ký để tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

a) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu, giúp việc UBND Thành phố ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác có liên quan.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của UBND Thành phố.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn toàn Thành phố.

- Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

b) Hoạt động của Ban Chỉ đạo

- Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Thành phố. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban VHXH - HĐND Thành phố;

- Các Sở, ngành Thành phố;

- VPUB: PCVP Đặng Hương Giang;

Các phòng: KGVX, NC, KT, TKBT, Trung tâm tin học Công báo;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

thuộc tính Quyết định 706/QĐ-UBND

Quyết định 706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:706/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:12/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi