Quyết định 65/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------------

Số: 65/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện các Kế hoạch thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015

--------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình hành động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015: số 10-CTr/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; số 11-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; số 12-CtrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 về Chương trình giảm ùn tắc giao thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 9931/STC-NS ngày 16 tháng 9 năm 2011 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 8536/SGTVT-KH ngày 04 tháng 10 năm 2011,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung về cơ quan chủ trì thực hiện trong các Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

1. Đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố):

a) Tại điểm 4.2 trang 19 Phụ lục: giao các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện đề án Từng bước mở rộng, đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

b) Tại điểm 4.8 trang 20 Phụ lục: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu, đề xuất và các Sở ngành liên quan phối hợp thực hiện đề án Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện sâu rộng hơn chủ trương xã hội hóa trên những lĩnh vực thành phố có thể thực hiện (y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, cơ sở hạ tầng đô thị….

c) Tại điểm 5.5 a, trang 23 Phụ lục: giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu xây dựng đề án Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ thành phố đến Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.

2. Đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố):

- Tại điểm 2 trang 20, Phụ lục 2: giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì triển khai đề án Phát triển các tổ chức bảo hiểm.

- Tại điểm 5 trang 20, Phụ lục 2: giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố chủ trì triển khai đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại, đáp ứng nhu cầu trung tâm vận tải đường bộ, đường không, đường sắt, đường sông, đường biển.

3. Đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố):

a) Tại điểm 17, trang 6, Phụ lục 2: giao Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) chủ trì triển khai đề án Xây dựng cơ chế tài chính (nghiên cứu rút ngắn thủ tục) đối với việc thực hiện trước công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và quản lý đất sau khi được thu hồi.

b) Tại điểm 3, trang 15, Phụ lục 2: giao Sở Giao thông vận tải chủ trì xây dựng đề án và Sở Tài chính thẩm định đề án Xây dựng các chính sách về phí đậu xe (các chính sách thu hút và xã hội hóa đầu tư hệ thống thu phí tự động tại các chỗ đậu xe). 

c) Tại điểm 8, trang 15, Phụ lục 2: giao Sở Giao thông vận tải chủ trì xây dựng đề án và Sở Tài chính thẩm định đề án Xây dựng và thực hiện thí điểm việc điều chỉnh tăng mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông cá nhân. 

Điều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung điều chỉnh nêu trên để bổ sung vào chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể của ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Các nội dung khác được nêu trong các Quyết định: số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015; số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015; số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                                                          

                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                               Lê Hoàng Quân

      

 

 

thuộc tính Quyết định 65/2011/QĐ-UBND

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:65/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:20/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính

tải Quyết định 65/2011/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi