Quyết định 60/QĐ-UBND Quảng Nam 2023 kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 60/QĐ-UBND

Quyết định 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:60/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trí Thanh
Ngày ban hành:06/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

________

Số: 60/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quảng Nam, ngày 06 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Nam

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 340/TTr-SNN&PTNT ngày 29/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo); gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Xuân Vũ              : Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Nguyễn Văn Văn              : Phó Giám đốc Sở Y tế;

3. Các Thành viên

- Bà Phan Thị Thanh Thảo         : Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Hường Văn Minh              : Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Lê Quang Hiếu                 : Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Võ Như Toàn                   : Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Bà Phan Thị Á Kim                  : Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Võ Văn Thơ                     : Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Trần Văn Ấn                    : Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Hà Lai                 : Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Trần Tiến Hiền                 : Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh;

- Ông Lê Cần                            : Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh;

- Ông Đinh Văn Vũ                    : Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà Hoàng Thị Kim Yến            : Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Ông Trần Văn Kiệm                 : Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Kính mời các ông (bà) có tên sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Lê Thái Bình                    : PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Ông Nguyễn Út                       : Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Võ Thị Ngọc Diệp               : Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn.

- Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan và phối hợp với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được sử dụng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

Điều 4. Chế độ làm việc:

- Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Trưởng Ban Chỉ đạo quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: số 2429/QĐ-UBND ngày 04/9/2020, số 1116/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 và số 3773/QĐ-UBND ngày 23/12/2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- UBMT TQVN tỉnh;

- Các Hội: Nông dân, Chữ thập đỏ tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KTN.

D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2023\Quyet dinh\01 05 Kien_toan_BCD _phong_chong_dich_benh_D V. doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi