Quyết định 5257/QĐ-UBND Hà Nội sửa Quyết định lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 5257/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1799/QĐ-UBND NGÀY 20/3/2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;

Căn cứ Thông háo số 648-TB/BCSĐ ngày 11/11/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố kết luận về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3307/TTr-SNV ngày 16/11/2020 về việc kiện toàn tổ chức và công tác cán bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội như sau:
“a) Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; một Phó Chánh Văn phòng thường trực do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội kiêm nhiệm; một Phó Chánh Văn phòng chuyên trách là cán bộ lãnh đạo, quản lý tương đương Phó Chi cục trưởng.
Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; có trách nhiệm điều phối hoạt động các thành viên của các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cử làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố.
Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch TT UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUBTP: PCVP V.T.Anh; KT, NC, TKBT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, SNV (05 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:5257/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:24/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực