Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Hà Nội cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
________

Số: 50/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ năm ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tại Tờ trình số 430/TTr-VNC ngày 31/10/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2880/TTr-SNV ngày 25/11/2016 về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời, chịu sự kiểm tra hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan.
2. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; chuẩn bị luận cứ khoa học để giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Nghiên cứu, đề xuất định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn trong mối quan hệ với khu vực và cả nước;
2. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;
3. Nghiên cứu dự báo tình hình kinh tế - xã hội và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;
4. Giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, tổng kết, phân tích tình hình thực hiện và dự báo các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Nghiên cứu xây dựng các đề án, báo cáo chuyên đề phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố;
5. Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Ủy ban nhân dân Thành phố giao; tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo hình thức xét chọn, tuyển chọn của các ngành, các cấp; công bố, xuất bản kết quả nghiên cứu, các bản tin và tài liệu tham khảo theo định hướng của Thành phố;
6. Tham gia thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội khi được Thành phố giao;
7. Phản biện độc lập quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách khi được Thành phố giao. Tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của một số cơ chế, chính sách theo yêu cầu của Thành phố;
8. Tư vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển theo địa bàn, theo ngành và lĩnh vực khi được yêu cầu;
9. Tham gia đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, quản lý xã hội sau đại học theo quy chế đào tạo của Nhà nước;
10. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu nhiệm vụ khoa học, đề án, chuyên đề theo yêu cầu của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố quản lý;
11. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước trong việc nghiên cứu khoa học, trao đổi, đào tạo cán bộ và thông tin kinh tế - xã hội theo quy định của Nhà nước;
12. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Viện theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.
13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;
14. Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo nghề nghiệp, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho tổ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức và lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý của Viện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Viện:
a) Lãnh đạo Viện có: Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng;
b) Viện trưởng là người đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định;
c) Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Viện;
d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo các quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn chức danh do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành;
đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố, Viện trưởng quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Viện theo quy định.
2. Cơ cấu tổ chức của Viện:
a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng;
- Phòng Nghiên cứu Kinh tế;
- Phòng Nghiên cứu Văn hóa - Xã hội;
- Phòng Nghiên cứu Đô thị;
- Phòng Nghiên cứu Tổng hợp.
b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện:
- Tạp chí khoa học, công nghệ và kinh tế Thành phố Hà Nội;
- Trung tâm Thông tin - Đào tạo.
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập.
c) Hội đồng khoa học Viện
Hội đồng khoa học Viện là tổ chức tư vấn, do Viện trưởng thành lập, có chức năng, nhiệm vụ:
- Tư vấn về định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Viện; các vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hàng năm và đột xuất;
- Tư vấn giúp Viện trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện và đánh giá chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện.
3. Số lượng người làm việc của Viện
a) Số lượng người làm việc của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu hằng năm, Viện được mời các cá nhân thực hiện các hoạt động nghiên cứu theo chế độ Nhà nước quy định. Viện có thể sử dụng thêm các lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở đảm bảo cân đối thu chi tài chính.
Điều 4. Cơ chế tài chính
a) Nguồn kinh phí hoạt động của Viện bao gồm: ngân sách Thành phố cấp theo nhiệm vụ được giao hàng năm; thu từ các hoạt động dịch vụ được phép thu và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).
b) Cơ chế thu chi thực hiện theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các tổ chức sau thuộc Viện sẽ được sắp xếp theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:
a) Sáp nhập Trung tâm Đào tạo - Tư vấn và Trung tâm Thông tin - Thư viện thành Trung tâm Thông tin - Đào tạo;
b) Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan xây dựng Đề án tổ chức lại các đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
2. Các đơn vị dự kiến sắp xếp lại nêu trên tiếp tục hoạt động và trực thuộc Viện trong thời gian chưa có Quyết định sáp nhập.
Bổ sung
Điều 6. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều bãi bỏ.
Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP; Phòng: TKBT, NC, KT, TH;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

thuộc tính Quyết định 50/2016/QĐ-UBND

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:50/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:12/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi