Quyết định 49/2018/QĐ-UBND HCM bổ nhiệm viên chức lãnh đạo là giảng viên Trường Đại học Y

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 49/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LÀ CÁC GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG KHOA CỦA CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các Bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 5829/TTr-SYT ngày 07 tháng 9 năm 2018 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3656/TTr-SNV ngày 27 tháng 9 năm 2018, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3093/STP-KTrVB ngày 04 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

QUY CHẾ

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LAI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LÀ CÁC GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG KHOA CỦA CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố (gọi tắt là cán bộ giảng viên).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Trường Đại học chuyên ngành Y dược trên địa bàn thành phố;

2. Các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố;

3. Người giữ chức vụ tại Bệnh viện thực hành, bao gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa.

Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ giảng viên

1. Các Cấp ủy đảng của các Bệnh viện thực hành trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ giảng viên giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố.

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ giảng viên phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ gắn với mô hình đào tạo kết hợp Viện - Trường, điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức lãnh đạo, quản lý do ngành y tế thành phố quy định.

3. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

4. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại.

Điều 4. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

2. Cán bộ giảng viên khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại.

3. Đối với cán bộ giảng viên khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới, có phụ cấp chức vụ tương đương với chức vụ cũ thì thời hạn giữ chức vụ được tính từ ngày quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới có hiệu lực thi hành.

4. Đối với trường hợp thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý do thay đổi tên gọi tổ chức thì thời hạn giữ chức vụ được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm chức vụ cũ.

Điều 5. Điều kiện xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm

1. Về bổ nhiệm

a) Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, viên chức, của Đảng và Nhà nước;

b) Là chủ nhiệm các khoa, bộ môn chuyên môn hoặc cán bộ giảng dạy có uy tín và kinh nghiệm của các Trường Đại học chuyên ngành Y dược được ký hợp đồng làm việc với Bệnh viện thực hành;

c) Đã được cấp chứng chỉ hành nghề y, dược;

d) Đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của ngành y tế Thành phố;

đ) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;

e) Tuổi bổ nhiệm

- Cán bộ giảng viên bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác được ít nhất một nhiệm kỳ của chức danh quản lý tính đến ngày cấp có thẩm quyền ký phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

Trường hợp cán bộ giảng viên do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định này.

- Trường hợp cán bộ giảng viên đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì điều kiện về tuổi bổ nhiệm được thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

g) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

h) Không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

i) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương với chức danh bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về bổ nhiệm lại

a) Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết hạn bổ nhiệm, đơn vị phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại cán bộ giảng viên.

Đối với cán bộ, giảng viên còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

b) Cán bộ giảng viên khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm nhưng tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác đối với thời hạn giữ chức vụ 05 năm thì không được thực hiện quy trình bổ nhiệm lại nhưng được cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý hoặc không giữ chức vụ quản lý.

c) Điều kiện bổ nhiệm lại

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của ngành y tế Thành phố tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tiếp theo, hợp đồng làm việc với Bệnh viện thực hành còn hiệu lực;

- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

- Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

3. Về từ chức

a) Cán bộ giảng viên có nguyện vọng xin từ chức phải làm đơn xin từ chức, nêu rõ lý do từ chức;

b) Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng quyết định thì được từ chức và btrí công việc khác phù hợp với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. Khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì vẫn phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhận;

c) Cán bộ, giảng viên đang trong quá trình bị thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật hoặc bị xem xét kỷ luật về đảng, chính quyền thì không được từ chức.

d) Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn từ chức của cán bộ, giảng viên, Giám đốc Bệnh viện thực hành phải xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Về miễn nhiệm

a) Cán bộ giảng viên được cấp có thẩm quyền miễn nhiệm và bố trí công tác khác, không nhất thiết phải chờ đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định;

b) Cán bộ giảng viên được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đang giữ. Trừ trường hợp có quyết định giao kiêm nhiệm của cấp có thẩm quyền.

Điều 6. Giám đốc các Bệnh viện thực hành Thành phố có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ các cán bộ giảng viên giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa sau khi có văn bản thỏa thuận của các Trường Đại học chuyên ngành Y dược và văn bản chấp thuận của Sở Y tế thành phố.

Điều 7. Về hợp đồng làm việc

1. Đbổ nhiệm cán bộ giảng viên, Bệnh viện thực hành phải ký hợp đồng làm việc theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thời gian của hợp đồng làm việc tối thiểu phải bằng thời gian giữ chức vụ.

2. Trong hợp đồng làm việc phải quy định rõ cam kết về thời gian thực hiện công tác giảng viên, thời gian thực hiện công tác chuyên môn, thời gian thực hiện công tác quản lý.

3. Cán bộ giảng viên được hưởng một khoản thù lao được quy định trong hp đồng và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 8. Về tổ chức xử lý kỷ luật

1. Cán bộ giảng viên được giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố khi vi phạm kỷ luật tại Bệnh viện thực hành, Bệnh viện thực hành phải tổ chức họp kiểm điểm, báo cáo kết quả có kiến nghị hình thức kỷ luật nếu xét thấy phải xử lý kỷ luật về Trường Đại học chuyên ngành Y dược đang quản lý viên chức. Trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật theo quy định thuộc về Trường Đại học chuyên ngành Y dược đang quản lý viên chức. Bệnh viện thực hành cử đại diện tham dự họp Hội đồng kỷ luật của Trường.

2. Cán bộ giảng viên được giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố khi vi phạm kỷ luật tại Trường Đại học chuyên ngành Y dược, các Trường Đại học chuyên ngành Y dược có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật và thông báo kết quả xử lý đến Bệnh viện thực hành nơi cán bộ giảng viên đang giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng khoa.

3. Cán bộ giảng viên được giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố khi vi phạm kỷ luật tại Bệnh viện thực hành hoặc tại Trường Đại học chuyên ngành Y dược đều bị xem xét tiếp tục hợp đồng làm việc và miễn nhiệm chức vụ trưởng, Phó trưởng khoa tùy theo mức độ hành vi vi phạm kỷ luật.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 9. Trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm

1. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, cụ thể như sau:

- Lãnh đạo Bệnh viện thực hành đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu;

- Cấp ủy Bệnh viện thực hành thảo luận thống nhất về chủ trương.

- Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện thực hành gặp cán bộ giảng viên được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Có sự chấp thuận bằng văn bản của Trường Đại học chuyên ngành Y dược nơi đang quản lý cán bộ giảng viên.

- Lấy ý kiến của Cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Bệnh viện thực hành, tập thviên chức của khoa về việc bổ nhiệm cán bộ giảng viên; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết.

- Giám đốc Bệnh viện thực hành ký hợp đồng làm việc và đề nghị Sở Y tế xem xét chấp thuận bổ nhiệm. Sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện thực hành ra quyết định bổ nhiệm cán bộ giảng viên.

- Quyết định bổ nhiệm và lý lịch trích ngang của người được bổ nhiệm gửi về Sở Y tế 01 bản để báo cáo.

2. Hồ sơ bổ nhiệm, gồm:

- Công văn đề nghị của đơn vị gửi Sở Y tế xem xét chấp thuận.

- Công văn chấp thuận của Sở Y tế.

- Công văn hoặc biên bản làm việc chấp thuận từ đơn vị nơi cán bộ giảng viên đang công tác.

- Biên bản họp của tập thể viên chức của khoa cần được bổ nhiệm lãnh đạo là cán bộ giảng viên.

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp tập thể viên chức của khoa cần được bổ nhiệm lãnh đạo là cán bộ giảng viên.

- Biên bản họp cán bộ chủ chốt.

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp cán bộ chủ chốt.

- Biên bản họp Cấp ủy (đối với đơn vị không có cấp ủy thì họp Chi bộ).

- Biên bản họp Lãnh đạo đơn vị.

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp Cấp ủy và Lãnh đạo.

- Hợp đồng làm việc giữa Giám đốc Bệnh viện thực hành và cán bộ giảng viên.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.

- Quyết định bổ nhiệm (nếu có).

- Bảng kê khai tài sản, thu nhập.

- Quyết định lương hiện hưởng.

- Đánh giá viên chức của đơn vị.

- Nhận xét của Đảng bộ nơi cư trú (nếu là đảng viên).

- Văn bằng chứng chỉ.

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận (thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 06 tháng).

Điều 10. Trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm lại

1. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, cụ thể như sau:

- Cán bộ giảng viên làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ gửi Giám đốc Bệnh viện thực hành.

- Tập thể viên chức khoa, phòng họp, tham gia ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số phiếu tán thành. Sau đó gửi biên bản lên Giám đốc Bệnh viện thực hành.

- Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt của Bệnh viện thực hành (bao gồm Lãnh đạo, trưởng phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, đại diện các đoàn thể); nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, của người được bổ nhiệm lại; bỏ phiếu tín nhiệm. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được quá bán (trên 50%) phiếu tán thành.

- Cấp ủy (đối với đơn vị không có Cấp ủy thì chi bộ) họp thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số phiếu tán thành.

- Lãnh đạo Bệnh viện thực hành họp thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm. Người được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số phiếu tán thành.

- Sau khi trao đổi trong Lãnh đạo, Cấp ủy đơn vị, xin ý kiến chấp thuận từ Sở Y tế và Trường Đại học chuyên ngành Y dược nơi cán bộ giảng viên đang công tác, Giám đốc Bệnh viện thực hành ban hành quyết định bổ nhiệm lại.

- Quyết định bổ nhiệm lại và lý lịch trích ngang (theo mẫu của phụ lục 6) của người được bổ nhiệm gửi về Sở Y tế 01 bản để báo cáo.

2. Hồ sơ bổ nhiệm lại, gồm:

- Công văn đề nghị của đơn vị gửi Sở Y tế xem xét chấp thuận.

- Công văn chấp thuận của Sở Y tế.

- Công văn hoặc biên bản làm việc chấp thuận từ đơn vị nơi cán bộ giảng viên đang công tác.

- Báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

- Biên bản họp của tập thể viên chức của khoa.

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp tập thể viên chức của khoa.

- Biên bản họp cán bộ chủ chốt.

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp cán bộ chủ chốt.

- Biên bản họp Cấp ủy (đối với đơn vị không có cấp ủy thì họp Chi bộ).

- Biên bản họp Lãnh đạo đơn vị.

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của các thành viên trong buổi họp Cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị.

- Hợp đồng làm việc còn hiệu lực giữa Giám đốc Bệnh viện thực hành và cán bộ giảng viên.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.

- Quyết định bổ nhiệm lần trước.

- Bảng kê khai tài sản, thu nhập.

- Quyết định lương hiện hưởng.

- Đánh giá viên chức của đơn vị.

- Nhận xét của Đảng bộ nơi cư trú (nếu là đảng viên).

- Văn bằng chứng chỉ.

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận (thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 06 tháng).

Điều 11. Thủ tục, hồ sơ từ chức, miễn nhiệm.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16, 17, 18 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

1. Hồ sơ xin từ chức, gồm:

- Đơn xin từ chức, nội dung đơn phải nêu rõ lý do xin từ chức;

- Văn bản họp trao đổi, thống nhất (hoặc không thống nhất) của Giám đốc Bệnh viện, Cấp ủy.

2. Hồ sơ miễn nhiệm, gồm:

Văn bản họp trao đổi, thống nhất (hoặc không thống nhất) của Giám đốc Bệnh viện, Cấp ủy.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành.

1. Viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố, các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố, các Trường Đại học chuyên ngành Y dược cử giảng viên để bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Bệnh viện thực hành trực thuộc Sở Y tế căn cứ vào Quy chế này để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện theo định kỳ 06 tháng và cuối năm về Sở Y tế để tổng hợp chung báo cáo Sở Nội vụ.

3. Phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện thực hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa tại đơn vị, theo dõi, tổng hợp chung kết quả việc thực hiện Quy Chế này báo cáo về Sở Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có vấn đề cần xem xét sửa đổi, bổ sung, đề nghị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.

thuộc tính Quyết định 49/2018/QĐ-UBND

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là các giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:49/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành:21/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 49/2018/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi