Quyết định 4766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4766/QĐ-UBND

Quyết định 4766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4766/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:12/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 4766/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội , ngày 12 tháng 09 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA
TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe;
Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải, quy định quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;
Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BGTVT ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải, về việc quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;
Căn cứ Quy chế phối hợp số 91/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/7/2014 của Bộ GTVT và UBND Thành phố Hà Nội trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;
Căn cứ Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của liên ngành Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố tại Phương án liên ngành số 778/PALN-SGTVT-CATP ngày 22/08/2014, về Tổ chức và hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại Tờ trình số 798/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 08 năm 2014, về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thành phố Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thành phố Hà Nội”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
- Bộ Giao thông vận tải; (để b/c)
- T.T Thành ủy, T.T HĐND Thành phố; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; (để b/c)
- Các ủy viên UBND Thành phố; (để b/c)
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo thành phố;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc tổ chức và hoạt động của Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Các quy định trong Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý hoạt động của Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động
1. Trạm cân kiểm tra tải trọng xe thực hiện việc lưu động kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ và hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động thực hiện theo kế hoạch kiểm soát tải trọng xe của Liên ngành Giao thông vận tải - Công an Thành phố được UBND thành phố phê duyệt.
3. Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động được quản lý và sử dụng phục vụ công tác theo đúng các quy định quản lý tài sản công, các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về chế độ đăng ký, đăng kiểm, thống kê, kiểm kê, vận hành bảo trì và báo cáo hoạt động thường xuyên của Trạm.
4. Việc sử dụng bộ cân tải trọng xe lưu động phải đúng mục đích, đạt hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý xe vi phạm nhằm góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.
 
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
1. Lực lượng trực tiếp vận hành Trạm
Biên chế từ 25-30 người, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hợp đồng lao động gồm: Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, ca trưởng, các nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác do Giám đốc Sở GTVT Hà Nội quyết định.
a) Trạm trưởng: do Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội kiêm nhiệm, có nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tổ chức, điều hành hoạt động của Trạm theo quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ GTVT, quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ; Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; Thông tư số 17/2014/TT-BGTVT ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải, về việc quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ; Quy chế phối hợp số 91/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/7/2014 của Bộ GTVT và UBND Thành phố Hà Nội trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;
- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trạm trưởng, Ca trưởng và nhân viên của Trạm theo nhiệm vụ, thẩm quyền của từng nhân viên tham gia được quy định trong Quy chế này và Nội quy của Trạm. Trong quá trình giải quyết và xử lý công việc theo nhiệm vụ được giao, nếu có ý kiến khác nhau giữa các cán bộ, nhân viên của các ngành, thì Trạm trưởng hoặc người được Trạm trưởng giao nhiệm vụ (ca trưởng) được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp trên xem xét quyết định.
b) Phó Trạm trưởng: do Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an Thành phố Hà Nội kiêm nhiệm; có nhiệm vụ, quyền hạn:
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Trạm trưởng và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe;
- Chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng do Giám đốc Sở GTVT Hà Nội quyết định trên cơ sở đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GTVT và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử người tham gia.
Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng có trách nhiệm quản lý toàn diện hoạt động của Trạm trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch; đôn đốc, quản lý nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong công tác nghiệp vụ. Trạm trưởng lập sổ kiểm tra, nhật ký thống kê, bàn giao ca trực hàng ngày để theo dõi quản lý và tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
c) Lực lượng trực tiếp quản lý vận hành cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật: Ca trưởng, các nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác là các chuyên viên, nhân viên hoặc lao động hợp đồng của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội do Chánh Thanh tra Sở điều động (tối đa không quá 25 người).
2. Lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm tại Trạm:
- Thanh tra giao thông vận tải thuộc Sở GTVT Hà Nội.
- Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Công an Thành phố Hà Nội.
- Kiểm soát quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô (khi cần thiết).
- Các lực lượng chức năng khác (khi cần thiết) gồm: công an các quận, huyện, thị xã tại nơi đặt Trạm, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế, đại diện cơ quan thuế, Quản lý thị trường...
Các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm; chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng và trước pháp luật theo nhiệm vụ được phân công.
Điều 4. Ban hành kế hoạch kiểm tra tải trọng xe
Hàng năm, căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình hoạt động của xe quá tải, quá khổ trên địa bàn thành phố và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Lãnh đạo hai ngành Giao thông Vận tải - Công an Thành phố thống nhất xây dựng kế hoạch liên ngành kiểm tra tải trọng xe trình UBND thành phố phê duyệt.
Điều 5. Tiêu chuẩn, trang bị, chế độ của lực lượng tham gia tại Trạm
1. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm được tuyển chọn theo tiêu chuẩn quy định hiện hành; đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Phương tiện, trang thiết bị của lực lượng tham gia phối hợp công tác tại Trạm do các Ngành quản lý giao cho từng cá nhân sử dụng và bảo quản theo đúng quy định của Ngành.
Phương tiện: ô tô bán tải, ô tô tải, xe cẩu tự hành, xe nâng của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt bố trí và các phương tiện khác huy động hoặc thuê.
Cân kiểm tra tải trọng xe lưu động: của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.
3. Lương và các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước đối với các cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng phối hợp hoạt động tại Trạm do cơ quan quản lý cán bộ, nhân viên cử tham gia phối hợp chi trả. Phụ cấp làm việc tại Trạm và các quyền lợi khác (nếu ) được hưởng theo quy định của Trạm.
4. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trực tiếp tại Trạm được tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bao gồm quy trình xử lý vi phạm, vận hành bảo dưỡng thường xuyên bộ cân tải trọng xe lưu động.
Điều 6. Hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
1. Nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp vận hành Trạm:
- Tổ chức vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra thiết bị và chuẩn bị mọi điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành Trạm.
- Cân kiểm tra tải trọng phương tiện, xác định vi phạm và cân kiểm tra lại sau khi phương tiện đã hạ đủ tải. Cung cấp tình trạng vi phạm về tải trọng của phương tiện cho lực lượng phối hợp, kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định.
2. Nhiệm vụ của lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm tại Trạm:
a) Nhiệm vụ của lực lượng Thanh tra giao thông vận tải - Sở Giao thông vận tải Hà Nội tham gia hoạt động tại Trạm:
- Phối hợp cùng Cảnh sát giao thông đưa xe vào vị trí cân kiểm tra;
- Yêu cầu lái xe, chủ xe hoặc chủ hàng tự hạ tải theo quy định và chịu mọi chi phí và bảo quản hàng hóa trong quá trình hạ tải.
- Đưa xe vi phạm vào bãi hạ tải, kiểm tra, giám sát hạ tải; lập biên bản vi phạm, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và xử phạt theo thẩm quyền.
- Phối hợp với lực lượng trực tiếp vận hành trạm tổ chức cân lại đảm bảo quy định mới giải quyết cho xe tiếp tục lưu hành.
b) Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an Thành phố Hà Nội tham gia hoạt động tại Trạm:
- Bố trí cán bộ, chiến sĩ dừng xe, tiến hành kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định tại Thông tư số 66/2012/TT-BCA ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ.
- Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông đưa xe vào vị trí cân kiểm tra và vị trí hạ tải hàng hóa.
- Lập biên bản vi phạm, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và xử phạt theo thẩm quyền.
- Lập biên bản về hành vi không chấp hành, chống lại người thi hành công vụ và các vi phạm pháp luật khác về quy định trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền.
c) Nhiệm vụ của lực lượng Kiểm soát quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia hoạt động tại Trạm:
- Cùng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông dừng xe, tiến hành kiểm tra, kiểm soát xác định các phương tiện thuộc lực lượng Quân đội hoạt động kinh tế theo đúng quy định.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng đưa xe vi phạm vào vị trí cân kiểm tra và vị trí hạ tải hàng hóa.
- Lập biên bản về hành vi không chấp hành, chống lại người thi hành công vụ và các vi phạm pháp luật khác về quy định trật tự an toàn giao thông.
d) Các lực lượng hỗ trợ: Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng hoặc Ca trưởng (Tổ trưởng) phân công theo chức năng.
3. Thời gian hoạt động:
Trạm hoạt động 3 ca/ngày, 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ. Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng xây dựng lịch hoạt động cụ thể.
* Thành phần mỗi ca làm việc tại Trạm:
- Lực lượng trực tiếp vận hành Trạm: từ 6 đến 8 người (ca trưởng, các nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác).
- Lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm tại Trạm:
+ Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Hà Nội: từ 3 đến 5 người.
+ Cảnh sát giao thông thuộc Công an Thành phố Hà Nội: từ 3 đến 5 người.
+ Kiểm soát quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô (khi cần thiết): từ 2 đến 3 người.
+ Các lực lượng chức năng khác (khi cần thiết) gồm: công an các quận, huyện, thị xã tại nơi đặt Trạm, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế, đại diện cơ quan thuế, Quản lý thị trường...
6. Vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
a) Lựa chọn địa điểm hợp lý trên những đoạn đường có đủ diện tích để đặt Trạm và hạ tải hàng hóa mà không làm cản trở, ách tắc giao thông; bệ đặt cân điện tử phải đảm bảo theo quy định của nhà sản xuất hoặc theo quy định tại QCVN 66:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải trọng xe.
b) Không cân xe, hạ tải trên mặt đường đối với những đường hẹp chỉ đủ 02 làn xe chạy, đường cao tốc, đường có mật độ phương tiện lưu thông cao dễ gây ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông.
c) Vị trí: trên các tuyến quốc lộ có diện tích phù hợp, thuận tiện, đủ điều kiện để bố trí đặt trạm kiểm tra tải trọng hoạt động.
7. Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm phải tuân thủ sự phân công, điều hành trực tiếp của Lãnh đạo Trạm. Quá trình giải quyết và xử lý công việc nếu có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Lãnh đạo Trạm là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên để giải quyết.
Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Trạm phải trực tiếp cập nhật kết quả thực hiện, gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào cổng thông tin điện tử của hệ thống, kết nối mạng Internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời gửi báo cáo cho cơ quan quản lý theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm hoặc báo cáo sai số liệu, kết quả kiểm tra tải trọng xe.
2. Các nhân viên Trạm kiểm tra tải trọng xe phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, không được tự ý trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí dưới bất cứ hình thức nào.
Điều 8. Nguồn kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Trạm được bảo đảm từ Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội, hỗ trợ từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, kinh phí an toàn giao thông địa phương và các nguồn kinh phí khác.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán hàng năm của Trạm báo cáo Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét Quyết định phê duyệt.
Kết thúc năm ngân sách, Thanh tra Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp, lập quyết toán của Trạm báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở Tài chính phê duyệt theo quy định.
Điều 9. Mối quan hệ công tác
a) Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động chịu sự Lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội. Thanh tra Sở GTVT chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội về công tác quản lý, tổ chức hoạt động, vận hành, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo chế độ chính sách, kinh phí, trang thiết bị hoạt động cho Trạm theo quy định hiện hành.
b) Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã, Phòng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan khác để phát huy sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
c) Quan hệ bình đẳng, đồng cấp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Thanh tra Sở GTVT. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được Sở GTVT Hà Nội, Thanh tra Sở GTVT giao.
d) Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ, thường xuyên báo cáo Sở GTVT Hà Nội, Thanh tra Sở GTVT về tình hình hoạt động, kết quả công tác, xây dựng nội quy làm việc, tiếp dân, xử lý giải quyết vi phạm đúng quy định, không gây phiền hà sách nhiễu đối với lái xe, chủ xe, chủ hàng và các đơn vị liên quan khác.
e) Trong quá trình hoạt động nếu có công việc phát sinh Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng chủ động báo cáo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, Thanh tra Sở GTVT để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình.
Điều 10. Quản và sử dụng trang thiết bị phương tiện
1. Lãnh đạo Trạm có nhiệm vụ phân công cán bộ, nhân viên thường xuyên quản lý, sử dụng và bảo trì trạm cân lưu động theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình, tiêu chuẩn quy định hiện hành.
2. Duy trì trạng thái hoạt động của trạm cân lưu động bình thường giữa hai kỳ kiểm định, kiểm chuẩn theo quy định; kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa bộ cân lưu động vào hoạt động.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan quản lý - Sở Giao thông vận tải
1. Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hàng năm xây dựng báo cáo UBND thành phố phê duyệt kế hoạch phối hợp liên ngành kiểm soát tải trọng xe.
2. Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo việc cân kiểm tra tải trọng xe đạt hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Xem xét kỷ luật hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên có sai phạm trong quá trình quản lý và tổ chức hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động theo thẩm quyền quy định.
3. Phê duyệt dự toán kinh phí cho hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe.
4. Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quản lý và phối hợp điều hành; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo khắc phục những điểm tồn tại, chưa hợp lý và hoàn thiện bổ sung quy chế quản lý hoạt động của Trạm.
Điều 12. Trách nhiệm của Công an Thành phố
1. Tham gia xây dựng kế hoạch, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe.
2. Bố trí đủ cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Trạm theo Kế hoạch;
3. Chủ trì triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Trạm và các tuyến có đặt Trạm. Chủ động phương án phòng ngừa các hành vi chống đối; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm.
4. Phối hợp chặt chẽ với ngành Giao thông vận tải trong việc xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe;
Điều 13. Trách nhiệm của lực lượng kiểm soát quân sự
1. Kiểm tra và kiểm soát đối với các xe mang biển kiểm soát quân sự và đưa các xe có biểu hiện vi phạm quá tải, quá khổ vào trạm để kiểm tra, xử lý kể cả xe của đơn vị, doanh nghiệp quân đội làm kinh tế (trừ các xe làm nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt theo quy định của pháp luật), xử lý vi phạm hành chính khác theo thẩm quyền.
2. Phối hợp với các lực lượng hoạt động tại trạm trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực Trạm, xử lý xe vi phạm có hành vi trốn, tránh trạm, cưỡng chế đưa xe vi phạm vào kiểm tra.
Điều 14. Trách nhiệm của Sở tài chính
Bố trí kinh phí cho hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe theo quy định.
Điều 15. Trách nhiệm các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm
1. Các lực lượng được giao nhiệm vụ tại Trạm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện việc phối hợp với trách nhiệm cao nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động của Trạm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
2. Duy trì thường xuyên chế độ báo cáo thống kê số liệu kiểm tra xử lý vi phạm vào cổng thông tin điện tử của hệ thống kết nối Internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đồng thời cập nhật số liệu, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày về Cơ quan quản lý trực tiếp theo mẫu quy định.
3. Sử dụng hiệu quả trang thiết bị của Trạm, tiết kiệm trong sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Trạm.
Điều 16. Khen thưởng và kỷ luật
Cán bộ, chiến sỹ, Thanh tra viên, nhân viên công tác tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng. Cán bộ, chiến sỹ, Thanh tra viên, nhân viên vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nội để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản ban hành kèm theo Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản ban hành kèm theo Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tài chính-Ngân hàng

×
×
×
Vui lòng đợi