Quyết định 4724/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------

Số: 4724/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA KIM ĐỒNG TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biến chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2166/Tr-SVHTT&DL ngày 06/8/2010 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1290/Tr-SNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng:

- Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Số 19, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hóa Kim Đồng.

1. Vị trí: Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật;

2. Chức năng: Trung tâm Văn hóa Kim Đồng có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ thanh, thiếu niên, nhi đồng của Thủ đô và của cả nước;

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch phát triển, kế hoạch tổ chức hoạt động dài hạn, hàng năm của đơn vị và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

3.2. Tổ chức chiếu phim phục vụ thanh, thiếu niên và nhi đồng theo kế hoạch và chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Thủ đô;

3.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

3.4. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và phân cấp quản lý của UBND thành phố Hà Nội;

3.5. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao và các nguồn thu khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND Thành phố và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội giao.

4.1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc Trung tâm;

- Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về công tác cán bộ;

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về các mặt hoạt động của Trung tâm khi được yêu cầu;

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng các quy định hiện hành của Thành phố về công tác cán bộ;

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Trung tâm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền phụ trách.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Tổ chức chiếu phim;

- Phòng Khai thác các hoạt động dịch vụ.

4.2. Biên chế: Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, gồm: Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/10/2000 của Chính phủ) làm việc trong Trung tâm;

- Trước mắt tạm giao: 19 (mười chín) biên chế, bao gồm: 15 biên chế là cán bộ, viên chức và 04 biên chế là lao động hợp đồng;

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội căn cứ quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Văn hóa Kim Đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Văn hóa Kim Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Như điều 4;
- Công an Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNgô Thị Thanh Hằng

 

thuộc tính Quyết định 4724/QĐ-UBND

Quyết định 4724/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4724/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành:26/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi