Quyết định 4672/QĐ-UBND Hà Nội 2019 thành lập Đoàn kiểm tra về cư trú của người nước ngoài

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4672/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------

Số: 4672/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh,
xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp,
nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài
trên địa bàn thành phố Hà Nội

----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND Thành phố ban hành về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài hoạt động, cư tru trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố về kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Công an Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 468/TTr-CAHN-PA08 ngày 15/8/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với 20 doanh nghiệp (theo Kế hoạch), nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Thượng tá Ngô Thị Huyền Tâm, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội, Trưởng đoàn;

2. Ông Nguyễn Đình Đạo, Phó Trưởng phòng Việc làm, An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn;

3. Các thành viên:

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội;

- Đồng chí Trung tá Vũ Hải Anh, Phó Đội trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội;

- Đồng chí Đại úy Phạm Minh Thắng, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội;

- Đồng chí Thượng úy Trần Đình Tới, cán bộ phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội;

- Đồng chí Thiếu tá Phạm Văn Thanh, cán bộ phòng An ninh An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội;                

- Đồng chí Nguyễn Duy Đức, chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thưong binh và Xã Hội thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra: Tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Kế hoạch đa được phê duyệt. Thành viên Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm va tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);

- Các PCT UBND Thành phố;

- VB1, VB4 - BCA;

- VPUB: các PCVP, NC, KGVX, KT, TKBT;

- Lưu: VT, CATP - PA08.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực