Quyết định 38/2016/QĐ-UBND Hòa Bình điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
_______________

Số: 38/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hòa Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH HÒA BÌNH

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 92/TTr-SYT ngày 22 tháng 9 năm 2016; ý kiến thẩm định của của Sở Nội vụ tại Công văn số 1907/SNV-CCVC ngày 09 tháng 9 năm 2016; ý kiến thẩm định của của Sở Tư Pháp tại Báo cáo số 1627/BC-STP ngày 20 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 38/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế huyện, thành phố).

Điều 2. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh được nêu tại Quy định này.

2. Chức danh tương đương Trưởng phòng là Chi Cục trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Chức danh tương đương Phó Trưởng phòng là Phó Chi Cục trưởng, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

3. Tiêu chuẩn nêu tại Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố áp dụng cụ thể tại cơ quan, đơn vị khi thực hiện việc nhận xét, đánh giá để quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức.

Điều 3. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng chuyên môn và các chức danh tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố (gọi chung là người đứng đầu), là công chức lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, tham mưu của phòng, đơn vị được giao.

2. Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Y tế, Phó Trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giúp Trưởng phòng phụ trách một hoặc nhiều lĩnh vực chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và trước pháp luật về một số nhiệm vụ được giao. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy quyền cho một cấp phó điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị được giao.

Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH HÒA BÌNH

 

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

b) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Làm việc có hiệu quả, phong cách làm việc trung thực, dân chủ.

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, các quy định của địa phương nơi cư trú.

d) Có tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh, làm việc có hiệu quả; trung thực, dân chủ, không cơ hội, gắn bó mật thiết với quần chúng, nhân dân và được cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng, nhân dân tín nhiệm.

2. Tiêu chuẩn về năng lực, uy tín

a) Thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công, phụ trách.

b) Có khả năng nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu thực tiễn, đề xuất các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực chuyên ngành được giao, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

c) Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật và hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Có năng lực tổ chức, điều hành cán bộ, công chức và công việc của phòng, đơn vị; có khả năng phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao.

d) Nhận thức và hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

đ) Có uy tín và khả năng quy tụ quần chúng, được tập thể quần chúng tín nhiệm (mức độ tín nhiệm khi bỏ phiếu thực hiện quy trình bổ nhiệm đạt trên 50%).

3. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

Có trình độ, năng lực, kiến thức, tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, với lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị

a) Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương: Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp hoặc tương đương trở lên.

b) Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương: Bổ nhiệm lần đầu phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Khi bổ nhiệm lại phải có bằng Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

5. Tiêu chuẩn về kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý ngành

Có chứng chỉ quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên; đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện có thể thay thế bằng chứng chỉ quản lý bệnh viện; đối với chức danh Chánh Thanh tra và Phó Chánh thanh tra Sở có chứng chỉ Thanh tra viên trở lên.

6. Tiêu chuẩn về Tin học

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

7. Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ

Đạt bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

8. Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng: Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo khung chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29/11/2012 của Bộ Nội vụ.

9. Các tiêu chuẩn khác

a) Có ít nhất 5 năm công tác trong ngành trở lên.

b) Công chức, viên chức được bổ nhiệm thuộc diện quy hoạch dự nguồn của chức danh được bổ nhiệm; trong trường hợp không thuộc diện quy hoạch thì do lãnh đạo và Đảng ủy Sở xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ và độ tuổi.

c) Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần phê bình và tự phê bình cao, giữ gìn đoàn kết, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong cơ quan, đơn vị công tác.

d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

đ) Tuổi đời bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

e) Đối với những trường hợp được xem xét bổ nhiệm cấp trưởng hoặc phó của đơn vị phải là người đã làm công tác lãnh đạo quản lý từ Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương chuyên viên chính trở lên, thời gian ít nhất 03 năm (không tính đối với trường hợp điều động bổ nhiệm).

g) Hồ sơ, lý lịch cá nhân phải kê khai rõ ràng về thân nhân và không vướng mắc về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng chức danh.

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Chương II của Quy định này và đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí chức danh.

1. Về chức danh, bao gồm:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ quan Sở Y tế:

- Văn phòng: Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh văn phòng;

- Thanh tra: Chánh Thanh tra và không quá 02 Phó Chánh thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

- Phòng Nghiệp vụ Y: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

- Phòng Nghiệp vụ Dược: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

- Phòng Quản lý Hành nghề Y Dược tư nhân: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

b) Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

- Bệnh viện Y học cổ truyền: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

- Bệnh viện Nội tiết: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

- Bệnh viện Sản nhi: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

- Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Trung tâm Pháp y: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Trung tâm Giám định y khoa: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Trường Trung cấp Y tế: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng;

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

c) Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Phòng Y tế các huyện, thành phố: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Chức danh Trưởng phòng và tương đương.

a) Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn.

- Chánh Văn phòng Sở: Có trình độ từ đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế;

- Chánh Thanh tra Sở: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ, dược sĩ;

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bác sĩ, dược sĩ, nhóm ngành hành chính, nội vụ;

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bác sĩ;

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dược;

- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bác sĩ, Dược sĩ, Y tế công cộng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch, Quản lý kinh tế;

- Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bác sĩ, dược sĩ;

- Chi Cục trưởng: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bác sĩ, dược sĩ, y tế công cộng;

- Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hạng I: Có trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ chuyên ngành về lĩnh vực y tế;

- Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Hạng II, Bệnh viện Hạng III, Trung tâm Y tế huyện, thành phố: Có trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành về lĩnh vực y tế;

- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Có trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành về lĩnh vực y tế;

- Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm: Có trình độ sau đại học, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược, hóa dược, hóa mỹ phẩm, công nghệ thực phẩm;

- Giám đốc Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa: Có trình độ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ các chuyên ngành về lĩnh vực y tế, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ;

- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế: Có trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ các chuyên ngành về lĩnh vực y tế, quản lý giáo dục, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bác sĩ hoặc dược sĩ;

- Trưởng Phòng Y tế: Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành: Bác sĩ, dược sĩ hoặc y tế công cộng.

b) Tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị: Có trình độ từ Trung cấp lý luận chính trị trở lên; chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hạng I phải có trình độ Cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

c) Tiêu chuẩn về kiến thức quản lý nhà nước: Bổ nhiệm lần đầu phải có chứng chỉ chương trình chuyên viên trở lên, khi bổ nhiệm lại phải có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; chức danh Chánh Thanh tra bổ nhiệm lần đầu phải có chức chỉ Thanh tra viên trở lên, khi bổ nhiệm lại phải có chứng chỉ Thanh tra viên chính; các chức danh Giám đốc bệnh viện có thể thay thế bằng chứng chỉ Quản lý bệnh viện.

d) Tiêu chuẩn về trình độ Tin học; tiêu chuẩn về trình độ Ngoại ngữ; tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo khoản 6, khoản 7, khoản 8, Điều 4, Chương II của Quy định này.

2. Chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

a) Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn.

- Phó Chánh văn phòng thuộc sở: Có trình độ từ đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế;

- Phó Chánh Thanh tra Sở: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực y tế, luật, tài chính, kế toán, nhóm ngành kinh tế;

- Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực y tế, quản trị nhân lực, quản lý công, hành chính, chính trị;

- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực y tế;

- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực dược;

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực y tế, tài chính, kế toán, nhóm ngành kinh tế;

- Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực y tế;

- Phó Chi cục trưởng: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực y tế, công nghệ thực phẩm;

- Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hạng I:

+ Đối với Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn: Có trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành lĩnh vực về y tế;

+ Đối với Phó Giám đốc phụ trách kinh tế: Có trình độ sau đại học, thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, nhóm ngành kinh tế. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ quản lý kinh tế, tài chính;

- Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Hạng II, Bệnh viện Hạng III. Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

+ Đối với Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn: Có trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành về lĩnh vực y tế;

+ Đối với Phó Giám đốc phụ trách kinh tế: Có trình độ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, nhóm ngành kinh tế. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ quản lý kinh tế, tài chính;

- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

+ Đối với Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn: Có trình độ sau đại học, chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm chuyên ngành về lĩnh vực y tế;

+ Đối với Phó Giám đốc phụ trách kinh tế: Có trình độ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, nhóm ngành kinh tế. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ quản lý kinh tế, tài chính;

- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành dược, hóa dược, hóa mỹ phẩm, công nghệ thực phẩm;

- Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành bác sĩ;

- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế: Có trình độ sau đại học, chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm chuyên ngành về lĩnh vực y tế, quản lý giáo dục;

- Phó Trưởng phòng Y tế: Có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực y tế.

b) Tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị: Có xác nhận của cơ sở đào tạo về trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị hoặc Trung cấp lý luận chính trị trở lên; khi bổ nhiệm lại phải có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

d) Tiêu chuẩn về trình độ kiến thức quản lý Nhà nước; tiêu chuẩn về trình độ Tin học; tiêu chuẩn về trình độ Ngoại ngữ; tiêu chuẩn về kiến thức kỹ năng, lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, Điều 4, Chương II của Quy định này.

Điều 6. Trường hợp bổ nhiệm lần đầu, công chức, viên chức do yêu cầu công việc chưa được cơ quan, đơn vị bố trí cho đi học Cao cấp lý luận chính trị (đối với Trưởng phòng và tương đương), Trung cấp lý luận chính trị (đối với Phó Trưởng phòng và tương đương); nhưng do yêu cầu nhiệm vụ cần thiết thì Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có thể xem xét bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố; trong thời hạn không quá 03 năm cơ quan, đơn vị phải bố trí cho công chức, viên chức đó đi học để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định này.

Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này để xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương và xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương./.

 

 

 

thuộc tính Quyết định 38/2016/QĐ-UBND

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:38/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành:03/10/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 38/2016/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi