Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Bến Tre sửa đổi các Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 36/2020/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1779/TTr-SNV ngày 21 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Điểm b Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre được sửa đổi như sau:
“b) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (05 tổ chức):
- Văn phòng;
- Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ;
- Phòng Công chức, Viên chức;
- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;
- Phòng Thanh tra - Cải cách hành chính”.
2. Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre được sửa đổi như sau:
“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (06 tổ chức)
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Quản lý ngân sách;
d) Phòng Tài chính đầu tư;
đ) Phòng Quản lý Giá và Công sản;
e) Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp”.
3. Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre được sửa đổi như sau:
“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (04 tổ chức):
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông;
d) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản”.
4. Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre được sửa đổi như sau:
“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (06 tổ chức):
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
d) Phòng Quản lý Đất đai, Đo đạc bản đồ và Viễn thám;
đ) Phòng Quản lý tài nguyên, Biển và Khí tượng thủy văn;
e) Phòng Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu”.
5. Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre được sửa đổi như sau:
“3. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp trưởng, phó cấp trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở do Giám đốc Sở thực hiện theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật”.
6. Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành tỉnh được sửa đổi như sau:
“7. Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre được sửa đổi như sau:
2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (07 tổ chức):
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;
d) Phòng Quản lý công nghiệp;
đ) Phòng Quản lý thương mại;
e) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;
g) Phòng Quản lý năng lượng”.
7. Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành tỉnh được sửa đổi như sau:
a) Khoản 4 Điều 1 được sửa đổi như sau:
“4. Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre được sửa đổi như sau:
3. Các đơn vị sự nghiệp công lập (08 đơn vị):
a) Bảo tàng Bến Tre;
b) Thư viện Nguyễn Đình Chiểu;
c) Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh;
d) Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre;
đ) Ban Quản lý di tích;
e) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;
g) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;
h) Trường Năng khiếu Thể dục thể thao”.
b) Khoản 8 Điều 1 được sửa đổi như sau:
“8. Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 3 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre:
8. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre như sau:
a) Điểm h khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:
“h) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng;
- Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý Đo lường; Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng - TBT”.
b) Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi như sau:
“3. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Khoa học và Công nghệ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng, Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở do Giám đốc Sở quyết định đúng theo quy định của pháp luật.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2020./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

thuộc tính Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi một số điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:36/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Văn Trọng
Ngày ban hành:25/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 4296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội

Quyết định 4296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội

Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19

Vui lòng đợi