Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 34/2015/QĐ-UBND

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành:20/10/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
Số: 34/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
 CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TỈNH AN GIANG
---------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là Di tích quốc gia đặc biệt;
Căn cứ Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt thực hiện xây dựng Hồ sơ Khu di tích Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1168/TTr-SNV ngày 13 tháng 10 năm 2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH An Giang, Báo An Giang;
- Cổng thông tin điện tử; Tung tâm Công báo tỉnh;
- Ban quản lý Di tích VH Óc Eo;
- Lưu: HC-TC, TH.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Vương Bình Thạnh
 
 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015
 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
 
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch, khai quật khảo cổ, nghiên cứu, sưu tầm, trao đổi, bảo quản, trưng bày, phục chế hiện vật; giáo dục, khoa học; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
3. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể vùng quản lý và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban 05 năm, hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; tiến hành các công việc có liên quan khi Di tích Văn hóa Óc Eo được công nhận là di sản thế giới; tranh thủ sự hợp tác và hỗ trợ của quốc tế, của các Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư phát triển, các nguồn hỗ trợ theo quy định của nhà nước.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, các chuyên gia trong nước và tư vấn quốc tế xây dựng quy chế quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo theo yêu cầu quản lý của UNESCO đối với di sản thế giới khi được UNESCO công nhận.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực có di tích Óc Eo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định các dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan và ảnh hưởng đến các khu vực có di tích Óc Eo.
5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với các di tích văn hóa Óc Eo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Trung ương và địa phương, tổ chức khai quật khảo cổ học; nghiên cứu, sưu tầm; trùng tu, phục dựng di tích và phục chế hiện vật; kiểm kê, bảo quản, trưng bày Văn hóa Óc Eo và giới thiệu các tài liệu, hiện vật có liên quan về di tích văn hóa Óc Eo trong, ngoài nước biết.
7. Hướng dẫn phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học tại khu di tích; giữ gìn cảnh quan môi trường, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và dịch vụ du lịch của tỉnh.
8. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ tư liệu về di tích Óc Eo, phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Ban; tiếp nhận tài liệu, hiện vật về di tích văn hóa Óc Eo do tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài trao tặng.
9. Đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực di tích, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống xâm hại di tích; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp phục vụ khách tham quan, nghiên cứu, học tập.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý.
11. Tổ chức hoạt động thu từ tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng di tích, các khoản thu hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo qui định của pháp luật.
12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
 
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Ban lãnh đạo:
Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
a) Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành Ban Quản lý theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.
b) Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, được phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban quản lý.
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp;
* Văn phòng
* Tổ Bảo vệ
b) Phòng Nghiệp vụ;
c) Phòng Thông tin tư liệu và Trưng bày;
d) Phòng Tổ chức sự kiện và dịch vụ.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, thôi việc, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý do Giám đốc Ban quản lý xem xét, quyết định theo quy định pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Biên chế (số lượng người làm việc)
- Biên chế (số lượng người làm việc) của Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của tỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Căn cứ nhu cầu, khối lượng công việc thực tế hoặc được giao bổ sung nhiệm vụ, Giám đốc Ban quản lý xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trình tự, thủ tục điều chỉnh vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện như trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 41/2012/NĐ-CP.
 
Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 5. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Cục Di sản văn hóa và các cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý di sản văn hóa. Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn định kỳ và yêu cầu đột xuất.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:
Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế (số lượng người làm việc) và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
3. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định pháp luật. Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Đối với Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:
Thực hiện việc phối hợp, hỗ trợ các Sở, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
5. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh:
Là quan hệ phối hợp cộng đồng trách nhiệm bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tổ chức, khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh, Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi