Quyết định 30/2008/QĐ-UBND Hà Nội cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển KTXH HN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------
Số: 30/2008/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;
Thực hiện Thông báo số 11 TB/TU ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 303/TTr-SNV ngày 06 tháng 10 năm 2008,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Điều 2. Tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
1. Tên gọi, vị trí, chức năng
Tên giao dịch: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Tên tiếng Anh: Hanoi Institute For Socio – Economic Development Studies (HISEDS). Trụ sở chính đặt tại số 409, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Viên Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; chuẩn bị luận cứ khoa học để UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Nghiên cứu, đề xuất định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn trong mối quan hệ với khu vực và cả nước.
b) Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách nhằm huy động các nguồn lực để thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
c) Nghiên cứu dự báo kinh tế - xã hội và cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
d) Thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học do UBND thành phố giao; tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo hình thức tuyển chọn của các ngành, các cấp; công bố, xuất bản kết quả nghiên cứu, các bản tin và tài liệu tham khảo theo định hướng của thành phố;
đ) Tham gia thẩm định các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội do thành phố giao;
e) Tư vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển theo địa bàn, theo ngành và lĩnh vực khi được yêu cầu;
g) Tham gia đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, quản lý xã hội sau đại học theo quy chế đào tạo của Nhà nước;
h) Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố quản lý;
i) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học theo định hướng của thành phố;
k) Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và thành phố;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy và UBND thành phố giao.
3. Tổ chức bộ máy
a) Lãnh đạo Viện:
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.
Viện trưởng là người đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện.
Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, UBND thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được ủy nhiệm điều hành hoạt động của Viện.
Việc bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo các quy định của Nhà nước và của thành phố về quản lý cán bộ.
Viện miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Các Phòng nghiên cứu thuộc Viện:
b.1) Văn phòng;
b.2) Phòng Nghiên cứu phát triển kinh tế;
b.3) Phòng Nghiên cứu phát triển văn hóa – xã hội;
b.4) Phòng Nghiên cứu phát triển đô thị;
b.5) Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế;
c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do UBND thành phố quyết định thành lập:
c.1) Tạp chí Khoa học:
c.2) Trung tâm Đào tạo – Tư vấn;
c.3) Trung tâm Thông tin – Thư viện;
d) Hội đồng Khoa học Viện
Hội đồng khoa học Viện là tổ chức tư vấn, do Viện trưởng thành lập để giúp Viện trưởng thẩm định, đánh giá kết quả các đề tài, đề án và chương trình nghiên cứu khoa học do Viện thực hiện.
4. Biên chế và cơ chế tài chính hoạt động
Biên chế của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội do UBND thành phố giao, gồm: Lãnh đạo Viện, Nghiên cứu viên và một số nhân viên phục vụ. Trước mắt năm 2008 giao 50 chỉ tiêu biên chế, trong đó có 40 Nghiên cứu viên, bao gồm số biên chế hiện có. Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm, Viện được mời các cá nhân thực hiện các hoạt động nghiên cứu theo chế độ Nhà nước quy định. Viện có thể sử dụng thêm các lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở tự cân đối thu chi tài chính.
Nguồn kinh phí hoạt động của Viện bao gồm: ngân sách thành phố cấp theo nhiệm vụ được giao hàng năm; thu từ các hoạt động dịch vụ được phép thu và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).
Cơ chế thu – chi thực hiện theo quy định của Nhà nước và của thành phố đối với đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây của UBND thành phố Hà Nội ban hành trái với Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Như Điều 4;
- Báo Hà Nội mới;
- CVP, PVP; Công báo;
- Các Phòng CVNCTH;
- Lưu Văn Thư, Chung NC1 (2b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
 

thuộc tính Quyết định 30/2008/QĐ-UBND

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:30/2008/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:10/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 30/2008/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi