Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
Số: 2976/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------------
Quảng Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh;
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về đi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế; Quyết định số 1922-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế” của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1875/SVHTTDL-TCCB ngày 04/8/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 129/TTr-SNV ngày 29/9/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch như sau:
1. Các tổ chức tham mưu giúp việc:
- Văn phòng (trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ vào Văn phòng Sở);
- Thanh tra;
- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình (trên cơ sở sáp nhập Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình vào Phòng Nghiệp vụ văn hóa);
- Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao (trên cơ sở sáp nhập Phòng Ththao thành tích cao vào Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao);
- Phòng Quản lý Di sản (thành lập mới trên cơ sở tách nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản từ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa).
- Phòng Nghiệp vụ Du lịch;
- Phòng Phát triển tài nguyên du lịch.
2. Đơn vị sự nghiệp:
- Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh;
- Thư viện tỉnh Quảng Ninh;
- Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ninh;
- Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh;
- Đoàn Kịch Quảng Ninh;
- Đoàn nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh;
- Ban Quản trị khu Văn công Quảng Ninh;
- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Ninh;
- Trung tâm Lặn cứu nạn và thể thao dưới nước Quảng Ninh;
- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Quảng Ninh;
- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
- Ban quản lý các di tích và danh thắng tỉnh Quảng Ninh.
- Trường Thể dục thể thao (Trên cơ sở sáp nhập Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao vào Trường Thể dục thể thao);
Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
1. Thực hiện các công việc liên quan đến kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính, các vn đkhác có liên quan của Nhà thi đu, luyện tập thể dục ththao và Trường Thdục ththao khi thực hiện sáp nhập Nhà thi đấu, luyện tập thể dục thể thao vào Trường Thể dục thể thao theo quy định.
2. Ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành và điều chỉnh nhân sự giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để bố trí vị trí việc làm phù hợp. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành.
Biên chế của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp được bố trí trong tổng biên chế của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Ththao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.
Sau khi liên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy tại Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Ththao và Du lịch.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ Ni vụ; Bộ VHTTDL (b/c);
- TT.TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND Tnh;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tnh;
- Lưu: VT, TH3.
M-QĐ209
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long
 
 

thuộc tính Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2976/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành:07/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi