Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế tổ chức lại các phòng ban thuộc Văn phòng UBND

Thuộc tính văn bản
Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 29/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 03/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 06 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG, BAN THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

-------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thtổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Hợp nhất Phòng Tổng hợp và Phòng Đầu tư xây dựng thành Phòng Tổng hợp;

2. Hợp nhất Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

3. Chuyển đổi tên Phòng Hành chính - Tổ chức thành Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị;

4. Chuyển đổi tên Phòng Quản trị - Tài vụ thành Phòng Tài vụ.

Điều 2. Sau khi tổ chức lại, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ cấu, tổ chức các phòng, ban như sau:

1. Đơn vị hành chính, gồm:

a) Phòng Nội chính;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Kinh tế;

d) Phòng Khoa giáo - Văn xã;

đ) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị;

e) Phòng Tài vụ;

g) Ban Tiếp công dân.

2. Tổ chức hành chính đặc thù:

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019 và bãi bỏ Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực