Quyết định 24/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Sở LĐTBXH Vĩnh Phúc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

__________

Số: 24/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 15/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 02 năm 2021 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 193/TTr-SNV ngày 24 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:
“Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
d) Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
đ) Phòng Người có công;
e) Phòng Lao động - Việc làm;
g) Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em;
h) Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội.
3. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở
a) Trung tâm Công tác xã hội;
b) Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người tâm thần;
c) Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo;
d) Trung tâm Dịch vụ việc làm;
đ) Cơ sở cai nghiện ma túy;
e) Quỹ Bảo trợ trẻ em.”
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; sắp xếp công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2021. Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2007 về thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 về tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2017 về tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

Văn phòng CP;

Bộ LĐTB&XH, Bộ Nội vụ;

Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp); B/c

- Website Chính phủ;

TTTU, TTHĐND tỉnh;

Đoàn ĐBQH tỉnh;

UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh;

Như Điều 3 (t/h);

Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

Đài PT-TH, Báo VP; cổng TTGTĐT tỉnh;

Các PCVP, CV NCTH VP UBND tỉnh;

Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành

Thuộc tính văn bản
Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 24/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 24/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác