Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
Số: 23/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH VĨNH PHÚC
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh về Bảo vệ thực vật và Kiểm dịch thực vật ngày 25/7/2001;
Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của liên bộ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2006/TT-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra nông nghiệp & PTNT ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 140/TTr-SNV ngày 24/3/2009 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Vị trí và chức năng của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc:
Chi cục Bảo vệ thực vật là cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ thực vật, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, thanh tra chuyên ngành về bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh;
Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp & PTNT.
Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
a. Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực bảo vệ thực vật để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền;
b. Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh thực vật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về thực vậttrên địa bàn tỉnh theo quy định;
c. Tổ chức phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh đối với cây trồng trong sản xuất nông, lâm nghiệp;
d. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;
đ. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp;
e. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế-kỹ thuật về bảo vệ thực vật; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
f. Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương về thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;
g. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất và kinh doanh rau an toàn; quản lý nhà nước về sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn tỉnh.
h. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh cây trồng của tỉnh theo quy định của pháp luật;
i. Kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các Trạm Bảo vệ thực vật đặt trên địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên Bảo vệ thực vật trên địa bàn xã với UBND cấp xã.
2. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về bảo vệ thực vật theo quy định;
3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn được giao;
4. Theo dõi tổng hợp, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;
5. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo Chi cục: gồm có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng;
Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
Các Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Bộ máy giúp việc có:
- Phòng Hành chính tổng hợp;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Quản lý dịch hại tổng hợp;
- Phòng Quản lý sản xuất rau an toàn;
- Thanh tra Chi cục.
3. Các đơn vị trực thuộc:
- Trạm Kiểm dịch thực vật;
- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Tường;
- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Yên Lạc;
- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bình Xuyên;
- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Dương;
- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Đảo;
- Trạm Bảo vệ thực vật thị xã Phúc Yên;
- Trạm Bảo vệ thực vật thành phố Vĩnh Yên;
- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Lập Thạch.
- Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Lô.
3. Biên chế của Chi cục trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 138/QĐ-UB ngày 29/01/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phú thành Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi
 
 
 

thuộc tính Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành:14/04/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 23/2009/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi