Quyết định 2108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2108/QĐ-UBND

Quyết định 2108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2108/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:08/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 2108/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 2108/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HÀ NỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 23/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt Đề án “Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 258/TTr-SLĐTBXH ngày 02/02/2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 758/TTr-SNV ngày 23/4/2015 về việc phê duyệt Đề án, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội như sau:
a) Vị trí:
Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; có đủ tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
b) Chức năng: Quỹ có chức năng tổ chức các hoạt động vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong nước và nước ngoài tham gia xây dựng quỹ, đóng góp tiền, của, vật chất để thực hiện mục đích bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo đúng mục tiêu của Quỹ đề ra.
c) Nhiệm vụ, quyền hạn:
Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các văn bản quy định.
a) Lãnh đạo Quỹ: Ban giám đốc gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
b) Các phòng chức năng:
Quỹ có 03 phòng chức năng, gồm:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Quản lý chương trình dự án;
- Phòng Tuyên truyền vận động.
c) Biên chế:
Biên chế của Quỹ là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế được giao của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội do UBND Thành phố giao tại Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2015 của thành phố Hà Nội trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em được giao 08 chỉ tiêu gồm 07 chỉ tiêu viên chức và 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội xây dựng Đề án vị trí việc làm và Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn Quỹ Bảo vệ trẻ em tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCTUBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUBNDTP: PCVP Đ.Đ. Hồng; VX, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (05 bản).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Bích Ngọc
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 6581/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Kế hoạch 6581/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi