Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà MauSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành:19/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------
Số: 21/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2011
 
 
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định s108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 13/TTr-BQL ngày 10/11/2011; tại Công văn số 79/BQL-CP ngày 15/12/2011 và Báo cáo thẩm định số 228/BC-STP ngày 07/11/2011 của Sở Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đu tư (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Vụ Quản lý Khu KT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin ĐT Chính ph;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (H), XD (Phg).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
21/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
 
 
1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Năm Căn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quản lý và tchức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xut kinh doanh cho nhà đầu tư tng Khu kinh tế Năm Căn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định, con dấu hình Quốc huy, trụ sở làm việc tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.
Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại:
1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
2. Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy đnh vkhu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Chương 2.
 
1. Lãnh đạo Ban Quản lý: gồm Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.
2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý:
a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng;
- Phòng Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường;
- Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động;
- Phòng Đại điện Ban Quản lý tại Khu kinh tế Năm Căn và các khu công nghiệp.
b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý nhà nước và sự phát triển của Khu kinh tế Năm Căn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn cụ thQuy định của pháp luật hiện hành, Trưởng ban Ban Quản lý phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, tách, sáp nhập, đổi tên, tchức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý.
4. Trưởng ban Ban Quản lý có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ trong nội bộ của Ban Quản lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); quy định trách nhiệm của người đứng đầu các phòng và tương đương theo quy định của pháp luật.
1. Biên chế của Ban Quản lý bao gồm biên chế công chức, biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế công chức, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
2. Hằng năm, căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm tình hình công tác quản lý nhà nước của Ban Quản lý, Trưởng ban Ban Quản lý có trách nhiệm chủ trì, phi hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế của Ban Quản lý.
3. Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức của Ban Quản lý phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
1. Trưởng ban Ban Quản lý là người đứng đầu cơ quan, làm việc theo chế độ Thủ trưởng, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý.
2. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật v kết quả công tác được phân công. Khi Trưởng ban vng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành hoạt động của Ban Quản lý.
3. Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ban Quản lý là người trực tiếp phụ trách điều hành hoạt động của phòng, đơn vị; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban Quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động do mình phụ trách.
4. Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ban Quản lý được Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật vlĩnh vực công việc được phân công theo dõi, phụ trách.
1. Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật; Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý; việc kỷ luật Trưởng ban và Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Trưng phòng, Phó Trưởng phòng và Thủ trưởng, Phó Thủ trưng của đơn vị trực thuộc Ban Quản lý do Trưởng ban quyết định theo sự phân cấp quản lý công chức, viên chức hiện hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trưởng ban quyết định việc luân chuyển, điều động công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý theo quy định pháp luật và theo phân cp quản lý công chức, viên chức hiện hành.
Chương 3.
 
1. Mối quan hệ công tác giữa Ban Quản lý với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan là mối quan hệ giữa cấp dưới đối với cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra; báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của ngành mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh chưa được điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật.
Mối quan hệ công tác giữa Ban Quản lý với Ủy ban nhân dân tỉnh là mối quan trực thuộc, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình hoạt động, Ban Quản lý giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1. Mối quan hệ công tác giữa Ban Quản lý với các sở, ban, ngành, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh là mối quan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung, nhằm phục vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở quy định pháp luật và Quy chế phối hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
2. Ban Quản lý thường xuyên chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch để thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý.
Mối quan hệ giữa Ban Quản lý với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau là mối quan hệ phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý và các vấn đề khác có liên quan trên địa bàn huyện, thành phố Cà Mau.
Chương 4.
 
Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thực hiện tốt Quy định này, góp phần cùng Ban Quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương 5.
 
1. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có văn bản mới hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm báo cáo, đề xuất kịp thời để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với quy định hiện hành.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi