Quyết định 21/2010/QĐ-UBND Quảng Trị nhiệm vụ Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------------
Số: 21/2010/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010
                       
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
Nguyễn Đức Cường
 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh)
 
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
Ban Tôn giáo là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tôn giáo.
2. Xây dựng trình UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo.
3. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước và chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo trong tỉnh.
5. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.
6. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Tôn giáo cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban.
8. Thực hiện việc áp dụng chính sách đãi ngộ đối với những tổ chức, cá nhân tôn giáo nhằm tranh thủ vận động tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.
9. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo.
10. Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.
11. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.
12. Tổng hợp các báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo định kỳ, đột xuất trình Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ.
13. Lập dự trù kinh phí hoạt động của Ban trình Sở Nội vụ theo quy định của Luật Ngân sách, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính trình UBND tỉnh. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ công chức thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
 
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 
Điều 3. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Ban
1.1. Ban Tôn giáo có Trưởng Ban và 02 Phó Trưởng Ban;
1.2. Trưởng Ban Tôn giáo là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban;
1.3. Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; Khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưởng ban uỷ quyền điều hành các hoạt động của Ban;
1.4. Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Trưởng ban do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành.
2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Ban Tôn giáo có 02 phòng gồm: Phòng Tổng hợp - Hành chính và Phòng Nghiệp vụ;
2.2. Phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;
Điều 4. Biên chế
1. Biên chế của Ban Tôn giáo là biên chế hành chính nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Trưởng Ban Tôn giáo xây dựng vị trí việc làm của Ban để Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định đảm bảo đủ biên chế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo của địa phương;
2. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức của Ban Tôn giáo phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức viên chức và khả năng, năng lực của cán bộ, công chức.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Căn cứ vào Quy định này, Trưởng Ban Tôn giáo xây dựng trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức, nhân sự theo phân cấp hiện hành của UBND tỉnh;
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Trưởng Ban Tôn giáo báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Đức Cường
 
 
 
 

thuộc tính Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành:10/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi