Quyết định 20/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

____________

Số: 20/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 248/TTr-SNV ngày 08/05/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc:
1. Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
3. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước; có trụ sở, phương tiện, biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo qui định của pháp luật.
Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo Ban Tôn giáo.
a) Ban Tôn giáo có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban;
b) Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác của Ban; chịu trách nhiệm trước trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban.
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo thực hiện theo phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh và các quy định hiện hành.        
2. Các phòng chuyên môn và tương đương của Ban Tôn giáo.
3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tôn giáo theo các quy định hiện hành; bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn, chức danh ngạch viên chức nhà nước theo quy định.
4. Biên chế của Ban Tôn giáo do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định phân bổ trong tổng biên chế công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh; Trưởng ban Tôn giáo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ; Ban TGCP;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;                    

- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQ (b/c)

và các đoàn thể của tỉnh;

- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;

- CPCT, CPVP UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Báo Vĩnh Phúc; Công báo tỉnh;

   Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Chúc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành: 12/06/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

____________

Số: 20/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 248/TTr-SNV ngày 08/05/2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

3. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước; có trụ sở, phương tiện, biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo qui định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Ban Tôn giáo.

a) Ban Tôn giáo có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác của Ban; chịu trách nhiệm trước trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo thực hiện theo phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh và các quy định hiện hành.   

2. Các phòng chuyên môn và tương đương của Ban Tôn giáo.

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ 1 (Theo dõi và thực hiện nghiệp vụ quản lý nhà nước về đạo Phật).

c) Phòng Nghiệp vụ 2 (Theo dõi và thực hiện nghiệp vụ quản lý nhà nước về đạo Công giáo, đạo Tin lành và các tôn giáo khác).

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định nhiệm vụquyền hạn của Ban Tôn giáo theo các quy định hiện hành; bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn, chức danh ngạch viên chức nhà nước theo quy định.

4. Biên chế của Ban Tôn giáo do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định phân bổ trong tổng biên chế công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Bãi bỏ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh; Trưởng ban Tôn giáo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ; Ban TGCP;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;                    

- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQ (b/c)

và các đoàn thể của tỉnh;

- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;

- CPCT, CPVP UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Báo Vĩnh Phúc; Công báo tỉnh;

   Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Chúc

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực