Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Đắk Nông sửa điều kiện cấp Trưởng, Phó các đơn vị Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hải
Ngày ban hành:06/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG
__________

Số:  19/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Đắk Nông, ngày 06  tháng  10  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Quy định số 17-QĐi/TU ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh ủy Đắk Nông quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 195/TTr-SYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 và Tờ trình số 235/TTr-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 như sau:
“2. Đã được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 3 như sau:
“6. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; các trường hợp đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành kỷ luật thì áp dụng theo các quy định liên quan về xử lý kỷ luật của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức".
3. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Đối với chức danh Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế
a) Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc chuyên khoa cấp I trở lên thuộc chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.
Riêng đối với hệ khám bệnh, chữa bệnh:
- Chức danh Giám đốc Bệnh viện hạng II: có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ trở lên.
4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 5 như sau:
“3. Đối với chức danh Trưởng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Về trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 Điều 5 như sau:
“4. Đối với chức danh Phó Trưởng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Về trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.”
Điều 2. Bãi bỏ Khoản 8 Điều 3.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22  tháng 10 năm 2020.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ, Y tế, Tư Pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy;

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;

- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

- Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ;

- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC
KSTT (Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

 Trần Xuân Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi